Titulní stranka Aktuality 21. neděle v mezidobí

21. neděle v mezidobí

Přidáno: 26. 8. 2020

Video: https://www.fa­cebook.com/…613888­046850

1. čtení – Iz 22,19–23

Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné křeslo.“

Mezizpěv – Žl 138,1–2a.2bc+3.6+8bc

Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, žes vyslyšel slova mých úst. Budu ti hrát před anděly. vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.

Slavit budu tvé jméno pro tvou dobrotu a tvou věrnost. Když jsem volal, vyslyšels mě, v mé duši jsi rozhojnil sílu.

Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na pokorného, pyšného však zdaleka pozná. Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, dílo svých rukou neopouštěj!

2. čtení – Řím 11,33–36

Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť `kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet?' Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky! Amen.

Zpěv před evangeliem – Mt 16,18

Aleluja. Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Aleluja.

Evangelium – Mt 16,13–20

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.

Homilie

Drazí přátelé!

V roce 1798 přicházejí do Říma francouzská vojska. Na místech, které patřily církvi, zakládají novou republiku Řím. Papež Pius VI. je zajat. Má 81 let a je velmi těžce nemocný. Prosí francouzského vůdce, aby mohl zemřít v Římě. Ten mu odpovídá: „Umřít můžeš kdekoliv.“ Pod policejní kontrolou vedou papeže přes Sienu, Florencii do Francouzka. Po cestě se kdosi zeptal, co je to za vězeň, kterého doprovázejí. Velitel četníků odpovídá: „To je poslední papež.“ Pius VI. byl v pořadí 250 papež. Po něm následovalo ještě 16 papežů. Nynější Svatý otec je v pořadí 266. Všechno to však začalo v okolí Cesareje Filipovy.

Tam si Ježíš vybral svého prvního nástupce na zemi, apoštola Petra. Nejprve změnil jeho jméno. Od narození se jmenoval Šimon. Toto jméno bylo dobré pro rybáře a otce rodiny. Nebylo však vhodné pro jeho další životní poslání. Kristus mu dal jméno Petr – Skala. Neboť on se měl stát za krátký čas skálou, oporou, fundamentem, hlavou církve. Aby se Peter nenalákal, Kristus ho hned upozorňuje, že nebude existovat žádná síla na světě, ani sám ďábel, co by toto společenství pod jeho vedením přemohla. Moc, kterou Peter a jeho nástupci budou vlastnit, Kristus vyobrazuje symbolem klíčů. Klíče byly tehdy symbolem moci. Moc Petrova bude spočívat v tom, že všechny jeho rozhodnutí pro dobro a spásu křesťanů bude přijímat samé nebe. Tedy Bůh. Asi by se byl Petr dříve velmi divil, kdyby mu byl někdo řekl, že jeho hrob nebude při Genezaretském jezeře, ale v Římě. Ještě více by se asi divil, kdyby mu byl kdosi prorokoval, že nad jeho hrobem o 1500 let později vyroste největší chrám na světě a uvnitř kopule bude dvoumetrovými písmeny napsáno slova: „Ty jsi Petr, Skala, a na této skále zbuduji svou církev a brány pekelné ji nepřemohou.“

Petr a jeho nástupci nedostali tento velký úřad sami pro sebe. Dostali ho proto, aby, jak se Ježíš na jiném místě vyjádřil, pásli jeho ovečky a beránky. Dostali ho pro věřící. Dostali ho pro nás. Sv. Jeroným se vyjádřil, že kdyby nebyl dostal Petr moc primátu, bylo by v církvi tolik malých církví, kolik by bylo kněží. Vidíme to například v Americe, kde jsou tisíce sekt, které zakládají tisíce různých mužů a žen. Jaká je krásná naše církev, že je na celém světě jedna. Vidět to například při audiencích Svatého otce v Římě. Tam jsou pod jednou střechou shromáždění věřící z Evropy, Afriky, Asie, Jižní a Severní Ameriky.

Všichni věří v téhož Boha, všichni žijí podle učení Ježíše a všichni s nadšením zdraví jeho nástupce papeže. Všichni se cítí, že jsou navzájem bratři. Jsou tam lidé ze zemí bohatých a chudých, svobodných a totalitních, malých a velkých a všichni vidí v papeži Krista na zemi. A představme si, jako by se svět vyvíjel, kdyby byly hned od začátku všichni lidé přijaly papeže, jako nástupce Ježíše na zemi. Svět by nebyl nábožensky rozdělen. Nebylo by velkých náboženských rozkolů. Nebyly by náboženské války. Nebyla by například nynější „Jugoslávie“. Nebyly by bombové atentáty Arabů. Nebylo by různých náboženských fanatiků, různých agresivních sektářů. Svět by byl měl určitě své problémy, ale bylo by na světě více lásky a klidu.

Dnešní doba je však i výzva pro každého z nás. První papež sv. Petr napsal, že my, křesťané, bychom měli být živými kameny v duchovním domě. Těmi kameny myslel náš život a tím domem myslel naši církev. Být živým kamenem, to je naše životní poslání. I když nemůžeme přispět k jednotě celého světa, můžeme přispět k jednotě prostředí, ve kterém žijeme. Tady, kde žijeme, by mělo cítit Církev. Mělo by tu cítit lásku a porozumění. Mělo by tu cítit pomoc a odpuštění. Pokud toto poslání nezvládneme, přispějeme ještě k větší nejednotě světa. Vystavíme své náboženství a svou církev ohrožení a rozpadání. V našich městech si rozkládají stany rozliční sektáři. Slibují peníze a spásu. Jako protihodnotu chtějí od lidí, aby zradili církev. Buďme na to připraveni, abychom se nedali svést.

Požehnané mezidobí vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky