Titulní stranka Aktuality 4. neděle velikonoční - Dobrého Pastýře

4. neděle velikonoční - Dobrého Pastýře

Přidáno: 4. 5. 2020

1. ČTENÍ: Sk 2, 14a. 36–41

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A ten den se k nim přidalo na tři tisíce lidí.

2. ČTENÍ: 1 Petr 2, 20b-25

Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. ‚On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.‘ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na sobě vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtvi hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci svých duší.

EVANGELIUM: Jan 10, 1–10

Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy, to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto podobenství, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci. Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti."

Homilie – Drazí přátelé!

Dnešní lidé mají rozličné schopnosti. Mezi ně patří i schopnost rozeznávat rozličné zvuky. Anebo v hudebním světě existují odborníci, kteří na nějaký hlasový nedostatek při zpívání dokážou citlivě reagovat. Ale je mnohem těžší rozeznat úmysl lidských hlasů. Proto se často ptáme: hovoří ten člověk upřímně, anebo neupřímně? Ježíš se nám už tradičně o čtvrté velikonoční neděli představuje jako pastýř, který promlouvá ke svým ovečkám, volá je jménem a oni jdou za ním, protože znají jeho hlas.

Ježíšův obraz o Dobrém pastýři nám představuje situaci, která je stará jako lidstvo samo. Lidstvo připomíná stádo ovcí, které bylo vždycky objektem zájmů, sporů, což často způsobovalo i velká napětí a krvavé konflikty. V dějinách lidstva vždycky byli dobří pastýři a špatní pastýři, které Ježíš nazývá zloději. Dobří pastýři vedli lidstvo k „pastvinám“ pokoje, spravedlnosti a dobré životní úrovně. Špatní pastýři, zloději, vedli lidstvo do konfliktů, válek a především měli touhu, stále víc lidi ovládat. Takováto situace se opakuje i dnes. Mnoho „pastýřů“ přichází k lidem, aby je získali pro sebe. Pro svoje myšlenky. Pro svoji politickou stranu. Pro svoji vojenskou angažovanost. Nabízejí jim nové pastviny a slibují radost z nich. Ale většina z nich je opravdu jen zloději, kteří nechtějí žít pro „ovce“, pro lidi, ale právě naopak, chtějí, aby lidé pásli je samé. Nezáleží jim na osudu ovcí, ale radují se, co z nich dostanou a jak je obelstí.

Ježíšův obraz nesmíme chápat politicky. Jako kdyby chtěl mít politickou moc a později ji odevzdat svým nástupcům a církvi. Tento obraz je nábožensko – duchovní. V náboženském smyslu je Ježíš jediným a pravým pastýřem, protože je pravým Bohem. Proto si právem nárokuje vést lidi. To vedení spočívá v možnosti lidí mít účast na jeho evangeliu a vykupitelské smrti a zmrtvýchvstání. Ježíš přitom respektuje svobodu každého člověka a nikoho nenutí, aby se pro něj stal cestou, pravdou a životem. Každý se může rozhodnout. Jestliže se rozhodne pro Ježíše a tím že přijme křest a žije podle evangelia, vytváří duchovní pouto a takovýto člověk je bytostně spjatý s Ježíšem. Tato pozice není izolovaná od světa. Má na svět vliv. Ježíš chce, aby právě ze spojení s ním, pravým Pastýřem, vznikali praví pastýři i v rodinném, společenském, církevním i politickém životě. Jednoduše se dá říct, že kdo se nechá vést Ježíšem, nezištně dokáže vést i druhé lidi.

I poslání kněží a řeholníků, za které se dnes modlíme, má speciálním způsobem účast na Ježíšově pastýřském poslání. Kněz z titulu svého vysvěcení má lidem hlásat Krista, má je ke Kristu přivádět, má jim Krista odevzdávat. V pastýřském poslání kněze musí být i schopnost umět rozeznat dobré pastýře od špatných, aby sám věděl, kdo se pokouší získat věřící v Krista a zároveň, aby je samotné upozorňoval na nebezpečí. Zde nemusí jít jen o nějaké konkrétní špatné lidi, zde může jít o názory, myšlenkové proudy, protikřesťanská sdružení, média a rozličné jiné jevy. Není to vždycky lehké odhalit vlky v ovčím rouchu. Kněz musí prostě vědět, co pomáhá svatosti věřících a co poškozuje zaměření na Boha. Jistěže se část světa a populace brání proti takovémuto poslání kněží. Oni by chtěli zavřít kněžím ústa. Jim nevyhovuje, když si někdo nárokuje pravdu, dokonce pravdu Boží. Oni chtějí, aby každý měl pravdu. Protože když má každý pravdu, tak pravda neexistuje a lidé jsou lehce ovládáni a manipulováni.

V tomto duchu se mají ubírat i modlitby dnešního dne. Prosme, aby byl ve světě dostatek diecézních a řeholních kněží, kteří budou dobrými pastýři. Prosme za kněze, kteří budou morálně na výši, aby bylo vidět, že slouží Kristu. Prosme, aby měli kněží vždycky odvahu říci světu, kdo je dobrý a kdo špatný pastýř. Prosme za rodiny, aby se nebály vychovávat svoje děti i pro službu Kristu. Prosme i sami za sebe, abychom dokázali rozlišovat a poznávat v množství hlasů, hlas pravého Pastýře, Ježíše.

Požehnané velikonoční období vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky