Titulní stranka Aktuality Čtvrtá neděle adventní

Čtvrtá neděle adventní

Přidáno: 21. 12. 2020

Video: https://www.fa­cebook.com/…349002­824260

1. čtení – 2 Sam 7,1–5.8b-12.14.16

Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“

Mezizpěv – Žl 89,2–3.4–5.27+29

Odp: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ Na nebi jsi upevnil svou věrnost.

Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: Navěky zajistím tvůj rod a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení.

On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, můj Bůh a skála mé spásy. Navěky mu zachovám svou milost, má smlouva s ním platit nepřestane.

2. čtení – Řím 16,25–27

(Bratři!) Bůh vás může utvrdit, (abyste žili) podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale dnes je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.

Zpěv před evangeliem – Lk 1,38

Aleluja. Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.

Evangelium – Lk 1,26–38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Homilie

Drazí přátelé!

Jedna žena z Indonésie vypráví, jaký dojem na ni udělaly Vánoce, které prožívala na návštěvě v Německu: „Je to jako když nějaká žena z mé domoviny jde k řece prát prádlo. Koš s prádlem si položí na hlavu a nejmladší dítě pevně zabalí do plachty. Přijde k řece, dítě rozbalí, plachtu položí na trávu vedle řeky a dítě posadí na ni. Potom jde dělat svou práci. Za chvílí uslyší křik svého dítěte. Vidí, jak se ve vodě topí a vlny ho odnášejí daleko od břehu. Ale ona v klidu dokončí práci, prádlo dá do koše a jde domů. Když se večer muž zeptá na dítě, odpoví: „Dítě vzala voda. Ale nenaříkám, plachta mi zůstala“.

Žena z Indonésie pak dodala, že si tento příběh vymyslela. Vždyť žádná matka v Indonésii by takto nejednala a nemluvila. Žena tímto vyprávěním chtěla ukázat, jaký dojem na ní zanechaly Vánoce v Německu. I kdyby byla u nás, asi by musela říct tento příběh. Všude by slyšela: „Kristus, Spasitel světa je zde“. Ale kde vlastně? Lidé pobíhají po ulicích a obchodech. Zdobí vánoční stromky a připravují dárečky. Připravují si různé jídla a vánoční písně. Ale kde je dítě? Kde je Ježíš? Kde je vlastně TEN, na kterého se těšíme? Kde je Spasitel? Kde je teď Ten, na kterého se všichni těšíme? Jen na obrázku? Proč není v našich srdcích? Nebudou se lidé (my) během Vánoc klanět prázdné plachtě? Lidé zapálí tisíce svíček, ale v jejich srdci zůstane tma. Proč? Protože nepřijali světlo, které září z betlémských jes­lí.

Zůstaly nám ještě tři dny, abychom se rozhodli, zda se budeme klanět plachtě nebo děťátku. Právě dnes, na prahu vánočních svátků, nám přichází na pomoc Panna Maria, která dovolila Bohu, aby vstoupil do jejího života a tak spojila svůj život se životem Ježíše. Když nechceme zůstat na povrchu Vánoc, ale chceme je prožít v nejhlubším rozměru, pak i my musíme dovolit, aby Ježíš vstoupil do našeho života. Na narození Pána je třeba čekat s čistým srdcem. Pokud jsme ještě nebyli, přistupme ke svaté zpovědi. Jestliže mají být Vánoce svátky lásky, smiřme se se všemi, na které se hněváme. Může to být náš největší vánoční zážitek. Přibrzděme trochu předvánoční aktivitu, abychom k štědrovečernímu stolu nepadli jako unavené hříbě, když skončí dostihy. I tyto dny by měly být naplněny modlitbou a křesťanskou duchovností. Projevem lásky k Ježíši je i přiměřený půst. Chraňme se zvlášť alkoholu. Některé děti nosí celý život v sobě hrozné vzpomínky, jak je opilý otec na Štědrý večer vyháněl z domu. Zachovejme všechny pěkné, vánoční, křesťanské tradice, ale nezapomeňme, že tradice nedělají Vánoce Vánocemi. Jsou jen ozdobou, nikoliv podstatou. Hlavní je Ježíš Kristus.

Požehnaný advent a vánoce vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky