Titulní stranka Aktuality 29. neděle v mezidobí - Misijní neděle

29. neděle v mezidobí - Misijní neděle

Přidáno: 18. 10. 2020

Video: https://www.fa­cebook.com/…953126­487599

1. čtení – Iz 61,1–3a

Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.

Mezizpěv – Žl 117,1.2

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.

Chvalte Hospodina, všichni lidé, oslavujte ho, všechny národy.

Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství a Hospodinova věrnost trvá navěky.

2. čtení – 2 Kor 4,1–2.5–7

Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. (Ale hlásáme) pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale (kážeme, že) Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám.

Zpěv před evangeliem – Mt 28,19.20

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

Evangelium – Mt 28,16–20

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

Homilie

Drazí přátelé!

V dnešní misijní neděli si chceme připomenout, že nejen misionáři, zvlášť k tomu školení, nejen kněží, zvlášť k tomu svěcení, ale všichni pokřtění mají účast na Kristově Kněžství. Všichni máme nejen právo, ale i povinnost, úkol, poslání hlásat Krista tam, kde žijeme. Když my jsme měli to štěstí, že jsme se o lásce Pána Ježíše dozvěděli, nemáme si to nechávat pro sebe. Když Pán Ježíš odcházel z tohoto světa, přikázal svým učedníkům: Vypravujte dál, co jste ode mne slyšeli. Žijte tak, jak jste viděli žít mně. Ať světlo vašeho příkladu svítí všem kolem. Dodávejte životu kolem sebe chuti jako sůl. Já budu s vámi, můj Duch vás povede.

Křesťan se tedy nepouští do hádek o víru s nikým, ani se svými nejbližšími. Ba, právě s nimi ne. Křesťan nikdy nikoho nenutí, co musí dělat. Pán Ježíš také nikoho nenutí, co musí dělat. Pán Ježíš také nikoho do ničeho nenutil, ale modlil se a žil tak, že na Něho hleděli s úžasem a snažili se Ho napodobit. Kéž se tedy i my staneme misionáři, hlasateli Radostné Zvěsti: Lidé, je tu váš Nebeský Otec, který vás má rád. Je tu váš lidský Bratr Pán Ježíš a zve vás k životu tak velikému, tak krásnému, že bude stát za zachování na věky, natrvalo, navždy. Nalezne však Syn Člověka na zemi víru, až přijde?

Pane, budeme o své víře svědčit svým dětem, svým domácím, svým sousedům, svým kolegům v zaměstnání, svým spoluobčanům. Všem, aby až přijdeš, našel si víru jak u nás, tak u nich.

Požehnané mezidobí vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky