Titulní stranka Aktuality Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

Přidáno: 21. 5. 2020

1. ČTENÍ: Sk 1, 1–11

Ve své dřívější knize jsem pojednal, milý Theofile, o všem, co Ježíš konal a čemu učil až do dne, kdy byl vzat do nebe. Předtím dal svým vyvoleným apoštolům příkaz skrze Ducha svatého. Po svém utrpení jim poskytl mnoho důkazů, že žije: po čtyřicet dní se jim zjevoval a mluvil o Božím království.

Když s nimi jedl, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale čekali na Otcovo zaslíbení – „vždyť jste přece o tom ode mě slyšeli: Jan křtil vodu, ale vy budete pokřtěni Duchem svatým za několik málo dní“. A když tak spolu seděli, zeptali se ho: „Obnovíš teď, Pane, v Izraeli království?“ On jim však řekl: „To není vaše věc, abyste věděli čas a okolnosti, jak je Otec z vlastní moci ustanovil. Ale až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samařsku, ano až na konec země."

Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. Hleděli upřeně k nebi za ním, jak odchází, a najednou vedle nich stáli dva muži v bělostných šatech a řekli: „Lidé z Galileje, proč tak stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl vzat od vás do nebe, přijde zase právě tak, jak jste ho viděli, že odchází do nebe.“

2. ČTENÍ: Ef 1, 17–23

Bratři! Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, ať vám udělí dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví a jak se ukazuje na nás, na věřících, jeho nesmírně velká moc působením jeho účinné síly. Tak se už projevila jeho síla, když Krista vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici v nebi: vysoko nade všecka knížata, nade všecky mocnosti a síly, nade všecko panstvo – a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Ano, ‚všechno mu položil k nohám‘. A jeho dal jako svrchovanou hlavu církvi: ona je jeho tělem, plností toho, který naprosto všechno ovládá.

EVANGELIUM: Mt 28, 16–20

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."

Homilie – Drazí přátelé!

Vraťme se k události z Kristova života po Jeho zmrtvýchvstání, kdy se naposledy setkal za svého pozemského působení s apoštoly na Olivové hoře. Dnes si připomínáme, že vstoupil do nebe, odešel do nebe. Kde je to nebe? Kde můžeme rozmlouvat s Ježíšem dnes? Přece na tom setkání závisí štěstí každého křesťana. Někteří lidé věří, že nebe, do něhož Kristus odešel, je velmi daleko. Myslí si, že mezi zemí, na které žijeme a nebem, ve kterém se On nachází je obrovská propast a že nebe a země jsou dvě naprosto odlišné, od sebe vzdálené skutečnosti.

Kdyby tomu tak bylo, v tom případě by existovaly pouze dvě možnosti, jak se s Ježíšem setkat: buď až po smrti, nebo čekat na Jeho druhý příchod na konci časů. Takoví lidé prožívají bolestný úděl. Na jedné straně touží navázat kontakt s Ježíšem v zaslíbené zemi, tam, kde není utrpení, ale výhradně radost a štěstí. Na druhé straně musí být zde na zemi, musí se zabývat vším, co provází lidský život. Považují pozemský život za jakési vyhnanství, jako úmorný, obtížný přechodný pobyt a lehkovážně pohlížejí na vše, co provází jejich dočasný život.

Bratři a sestry, je třeba říct, že takové uvažování je zcela chybné. Protože Ježíš, když odcházel k Otci, naprosto zřetelně řekl: Já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa!“ On s námi zůstává a nelze tvrdit, že se s Ním tady na zemi nemůžeme setkat. Ano, přestal se zjevovat, nemůžeme se Ho dotknout, vložit své prsty na jeho rány jako apoštol Tomáš. Kristus se vzdal této přítomnosti proto, že chtěl být pro tisíce i miliony lidí a Jeho pozemská činnost byla jakoby „redukovaná“ jen na malou část světa.

Přestal se ukazovat ve viditelné lidské podobě, ale zůstal s námi. Existuje skupina lidí, kteří berou vážně poslední slova Kristova: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa!“ Takoví lidé nalézají Ježíše ve všem, co se jich týká, ve všem, co prožívají. Nejen v Eucharistii, v kostele, ale v kráse přírody, která nás obklopuje, v květech, ve zpěvu ptáků, v nových zelenajících se listech, jenž se tak obdivuhodným způsobem rok co rok objevují na stromech. Objevit Krista můžeme i v úsměvu malého dítěte i v mateřské lásce. Setkat se s Pánem máme možnost i v lidském přátelství, v každém dobrém skutku, ale i v bolesti, v jakékoliv situaci, v níž se nalézáme.

Tajemství takového náboženského života spočívá v tom, že lidé nehledají nebe daleko od země, nehledají štěstí až po smrti. Nalézají nebe ještě blíž než je země. Země je pod našima nohama a nebe je blíž, protože je v našem srdci. Jde jen o to, abychom v něm Krista zpozorovali. Protože On je v každém lidském srdci. Jen je za oblakem nestálosti, za mrakem různých lidských slabostí, neřestí a někdy i hříchu.

Pokud se člověku podaří odstranit ten oblak a najde Krista ve svém nitru, už Ho nikdy nebude hledat daleko, ale půjde s Ním celým životem a bude šťastný bez ohledu na situaci, v níž se bude nacházet. A ještě i víc. Kdyby byl hříšník přiveden do skupiny svatých, neviděl by, že je v nebi, protože do toho společenství přinese najednou peklo. A kdyby člověk čistého srdce, naplněný Boží láskou se najednou ocitnul mezi zatracenými, nepozná, že je v pekle, protože v jeho srdci stále žije nebeská radost.

Nehledejme nebe nahoře a peklo dole. Nebe je totiž v lidském srdci, stejně jako peklo. Člověk, který nosí Krista ve svém nitru, bude vždycky kráčet životem se štěstím ve tváři. Tím štěstím bude udivovat druhé a oni mu ho budou závidět. Kéž Kristus, se kterým se dnes setkáme ve svátosti Eucharistie na oltáři, nám pomůže rozzářit naše srdce jako nebe, odstranit všechno, co je ještě zahaleno a objevit opravdové štěstí.

Požehnané velikonoční období vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky