Titulní stranka Aktuality Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice

Přidáno: 8. 6. 2020

Video: https://www.fa­cebook.com/…065565­819137

1. čtení: Ex 34, 4b-6.8–9

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví."

Mezizpěv – Dan 3,52.53.54.55.56

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

Požehnané je tvé slavné svaté jméno a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky.

Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky.

Požehnaný jsi ty na svém královském trůně a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.

Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky.

Požehnaný jsi ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy navěky.

2. čtení: 2 Kor 13, 11–13

Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh; dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravte se vespolek křesťanským políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

Zpěv před evangeliem – srov. Zj 1,8

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

Evangelium: Jan 3, 16–18

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.

Homilie

Drazí přátelé!

I pro nás, podobně jako pro Ježíšovy současníky, je Nejsvětější Trojice tajemstvím víry větším než naše rozumové chápání. Když během křtu v Jordánu Ježíš začínal svoje veřejné účinkování, Bůh srozumitelně přiblížil přítomným celé mystérium Nejsvětější Trojice. Svatý Lukáš o tom píše, že na něho sestoupil Duch svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení“. Jindy, když ho apoštol Filip prosil, aby jim ukázal Otce, odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce… Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně“.

Nikodémovi, když chtěl vysvětlit, v čem se projevuje láska Boha Otce, řekl: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“. Ve své řeči na rozloučenou povzbuzoval smutné apoštoly a slíbil jim, že poprosí Otce, aby jim dal jiného Pomocníka, který s nimi zůstane navždy – Ducha pravdy. On je bude učit a připomene jim všechno, co od něho slyšeli. A ve svých posledních slovech na zemi dal apoštolům příkaz: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. Ježíš na téma Nejsvětější Trojice neteoretizoval. Nediskutoval s apoštoly, jak je to možné, že existuje jeden Bůh ve třech osobách. On je pouze vyzýval, aby celým svým rozumem a srdcem uvěřili této pravdě.

V pozdějších stoletích po Kristu bylo potřebné rozličné náboženské pravdy rozumově vysvětlit. Vyžadovaly si to náboženské bludy a útoky na hlavní pravdy našeho náboženství. Ale byla to i přirozená tužba vzdělanců rozumovými argumenty blíže vysvětlit tajemství naší víry. Proto se i při objasňování tajemství Nejsvětější Trojice začaly používat takové termíny jako podstata, osoba, plození, pocházení, relace, přivlastňování, pronikání a poslání. Tyto filozofické a odborné termíny dokazují, že trojjediný život v Bohu není proti rozumu, ačkoli ho rozum nemůže úplně pochopit.

Uvědomíme-li si, že jsme stvoření k obrazu Trojice, která je společenstvím osob, a že i my jsme ve své podstatě společenské bytosti, může toto tajemství obohatit náš život. Naše společenské zaměření se projevuje v rodinném, manželském, církevním a občanském životě. Všude by mělo být cítit, že Boží život je pro nás nejhezčím vzorem vzájemné mezilidské komunikace. Protože jsme lidé hříšní a slabí, nemůžeme dosáhnout dokonalého soužití jaké je v Bohu, přesto bychom se měli k tomuto vzoru přibližovat.

Požehnané mezidobí vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky