Titulní stranka Aktuality SÍLY ZLA VYUŽILY COVID K TOMU, ABY USKUTEČNILY „VELKÝ RESET“ SVĚTA

SÍLY ZLA VYUŽILY COVID K TOMU, ABY USKUTEČNILY „VELKÝ RESET“ SVĚTA

Přidáno: 22. 12. 2020

Homilie J. E. Raymonda Lea kardinála Burkeho ve svátek Panny Marie Guadalupské

Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!

Přicházíme k Panně Marii z Guadalupe v den jejího svátku s utrápeným a těžkým srdcem. Náš národ prochází krizí, která ohrožuje jeho budoucnost jako národa svobodného a demokratického. Zdá se, že celosvětově rozšířený marxistický materialismus, který již přinesl zkázu a smrt tolika lidem a který celá desetiletí ohrožuje základy našeho národa, získal vládu nad naším národem.

Abychom dosáhli ekonomických výhod, dovolil si náš národ závislost na čínské komunistické straně, ideologii, která ostře kontrastuje s křesťanskými základy, jež poskytují našim rodinám bezpečí a prosperitu. Mluvím o Spojených státech amerických, ale je zřejmé, že mnoho dalších národů čelí podobné, alarmující krizi. Pak je tu záhadný virus z Wu-chanu, o jehož původu a prevenci proti němu nám podávají masmédia každý den protichůdné informace. Je zřejmé, že byl použit určitými silami, které jsou nepřátelské vůči rodinám a svobodě národů, aby prosadily své zlé plány. Tyto síly nám říkají, že jsme nyní předměty tak zvaného „Velkého resetu“, „nové normality“, kterou nám diktuje manipulace s občany a národy prostřednictvím nevědomosti a strachu.

Nyní bychom prý měli pochopit a směrovat svůj život tak, že se budeme soustředit spíš na nemoc a její prevenci než na Boha a jeho plán naší spásy.

Odpověď mnohých biskupů a kněží a také mnohých věřících ukázala žalostný nedostatek zdravé katecheze. Zdá se, že mnoho lidí v církvi nechápe, že Kristus pokračuje ve svém spásonosném díle i v čase moru a jiných pohrom.

Ba co víc, naše svatá matka církev, Kristova nevěsta bez poskvrny, ve které Kristus neustále koná dílo našeho věčného vykoupení, je sužována zprávami o morální zkáze (zejména v otázkách šestého a sedmého přikázání), která jako by každým dnem rostla. Zprávy o Theodoru McCarrickovi přiměly mnohé zbožné katolíky v naší vlasti k tomu, aby kladli otázky svým pastýřům, kteří mají být v souladu s Kristovým plánem s církví jejich bezpečnými vůdci v tom smyslu, že učí pravdám víry, vedou svůj lid k pravé úctě k Bohu a k modlitbě k němu a vedou je prostředky církevní disciplíny.

Místo toho věřící velmi často nedostali žádnou odpověď, nebo jen takovou, která není založena na neměnných pravdách týkajících se víry a mravů.

Dostávají odpovědi, které jako by nepocházely od pastýřů, nýbrž od světských manažerů. Zmatek v tom, co Církev skutečně učí a co od nás v souladu s tímto jejím učením požaduje, plodí v Kristově těle stále větší rozdělení. Toto vše ochromuje církev v jejím poslání svědčit o božské pravdě a božské lásce právě v době, kdy svět víc než kdy jindy potřebuje církev, která by byla světlem. Církev se chce přizpůsobit světu, což je nesprávné, spíš má svět volat k obrácení v poslušnosti božskému zákonu vepsanému do každého lidského srdce a zjevenému v plnosti ve vykupitelském vtělení Boha Syna.

Tyto velké obtíže jsou pro náš každodenní křesťanský život ohromnou výzvou. Krize ve světě i v církvi má na každého z nás velký vliv. Způsobuje, že mnozí lidé bolestně trpí – fyzicky, emocionálně a duchovně.

V době, kdy si máme být nablízku v křesťanské lásce, snaží se nás síly světa izolovat a vnutit nám, že jsme sami a závisíme na světských silách, jež z nás chtějí udělat otroky svých bezbožných a vražedných plánů.

Ano, naše srdce jsou pochopitelně těžká, ale Kristus je na přímluvu své panenské Matky pozvedá ke svému Srdci, obnovuje naši důvěru v Něj, který nám přislíbil věčnou spásu v církvi. On svým slibům vždy dostojí. On nás nikdy neopustí. Nenechme se oklamat silami světa a falešnými proroky. Neopouštějme Krista a nehledejme svou spásu tam, kde ji nikdy najít nemůžeme.

Nikdy nezapomeňme na slova, kterými se Naše Paní představila během prvního zjevení sv. Juanu Diegovi: „Věz, věz, můj nejdražší synáčku, že já jsem provždy dokonale svatá Panna Maria, která má tu čest být matkou jediného pravého Boha, kterému všichni žijeme, stvořitele lidí, Pána všeho kolem nás a toho, co je nám blízké, Pána nebe a Pána země. Velmi bych chtěla, aby mi tu postavili malou kapli, v níž Ho budu ukazovat, vyvyšovat Ho na základě toho, že se stane zjevným, dám ho všem lidem s celou svou láskou – Jeho, který je mým soucitným pohledem, Jeho, který je mou pomocí, Jeho, který je mou spásou“.

Kéž je tato svatyně Naší Paní z Guadalupe vždy důstojným nástrojem, skrze nějž k sobě Neposkvrněné Srdce Panny Marie přitahuje srdce lidí a přivádí je do slavného probodeného Srdce Ježíšova, které je jediným zdrojem uzdravení a síly v tomto životě i na věčnosti.

Srdce Ježíšovo, spáso všech, kdo v tebe doufají, smiluj se nad námi!

Naše Paní Guadalupská, Matko Ameriky, hvězdo nové evangelizace, oroduj za nás!

Sv. Josefe, ochránce Svaté církve, oroduj za nás!

Sv. Juane Diego, oroduj za nás!

Zdroj: https://www.van­thuanobservato­ry.org/…nd-families/

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky