Titulní stranka Aktuality SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Přidáno: 2. 1. 2021

Video: https://www.fa­cebook.com/…431802­334196

1. čtení – Nm 6,22–27

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: `Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“

Mezizpěv – Žl 67,2–3.5.6+8

Odp: Bože, buď milostiv a žehnej nám!

Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou jasnou tvář, kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.

Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy spravedlivě a lidi na zemi řídíš.

Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny končiny země!

2. čtení – Gal 4,4–7

(Bratři!) Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“ Už tedy nejsi otrok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.

Zpěv před evangeliem – Žid 1,1–2

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

Evangelium – Lk 2,16–21

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně.

Homilie

Drazí přátelé!

Dnešní den je dnem blahopřání. Ale věříme, že mají nějaký smysl? Může se splnit to, co někomu přejeme, nebo jsou to jen slova, které nemají žádný účinek a říkáme je jen ze zvyku? Věříme, že požehnání, které dostaneme při této mši svaté, má pro nás nějakou hodnotu? V prvním čtení jsme slyšeli tzv. Árónovo požehnání, které mu odkázal Pán prostřednictvím Mojžíše. V židovské bohoslužbě mělo toto požehnání důležité místo: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě! Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem! Starozákonní lidé přijímali toto požehnání s vírou, že jedině Bůh je pravý ochránce jejich života a národa, že on je dárce všech duchovních a materiálních darů a jen on jediný může darovat pravý a trvalý pokoj. Požehnání přijímali s přesvědčením, že jim pomůže v jich dalším životě a v životě celého lidu. Byli přesvědčení, že když Pána neztratí, budou se přísliby dané v požehnání naplňovat. Požehnání nepokládali jen za prázdná slova, vždyť věděli že to jsou slova samotného Boha.

V minulosti mělo požehnání velký význam i v našem národě. Snoubenci by nemohli přijít před oltář, kdyby předtím nedostali rodičovské požehnání. Kdyby jim ho někdo z rodičů nedal, báli by se, že je Bůh nebude ochraňovat. Nebo když syn odcházel do světa, prosil o požehnání na dalekou cestu a kdyby mu ho rodiče nedali, odcházel by se strachem. Víme i to, jak se kdysi lidé báli opaku požehnání – prokletí, kletby. Jistě, i v dnešní době dostávají snoubenci požehnání od svých rodičů. Je však přijímáno s vírou, že jim může v životě pomoct? Cítí v něm Boží přítomnost? Nebo je to jen nějaký zvyk z minulosti? Dnešní moderní parapsychologie říká, že v našem prostředí působí mimořádné síly, které působí na lidi. Vzpomíná se telepatie jako schopnost přenášet myšlenky, nebo hypnóza, při které se přenáší vůle jednoho člověka na druhého. Nebo telekineze, což je schopnost posouvat na dálku materiální věci pouze silou myšlenky.

Pokud by tedy bylo možné toto, proč by pak nebylo možné věřit, že i požehnání má svoji silu, která působí na člověka? Proč bychom neměli věřit, že Bůh ochraňuje dítě, kterému dává matka na čelo křížek? Nebo že ochraňuje věřící, kterým dává požehnání kněz při mši svaté? I znak pokoje, který si dáváme při každé mši sv., a přejeme druhému pokoj, může účinkovat. Sílu dává i to, když někdo jde na operaci a my řekneme, že se za něj budeme modlit. Ano, požehnání je „Boží transfuze“, která dává lidem novou sílu. Za každým požehnáním a přáním musí stát naše víra. Jinak by to nebyl projev víry, pak by to byly jen nějaké magické formulky a prázdné slova. Za každým požehnáním a přáním musí být naše modlitba, kterou prosíme Boha, aby se při jeho požehnání otevřel každý, komu přejeme. V dnešní den prosme o pomoc i Pannu Marii – Bohorodičku, abychom i na její přímluvu a s její pomocí dokázali věřit, že se naše přání a požehnání mohou naplnit, když budeme mít takovou víru jako ona.

Požehnané a milostiplné svátky Kristova narození vám všem přeji. Ať vás Kristova přítomnost provází i v novém roce 2021. Myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky