Titulní stranka Aktuality Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých

Přidáno: 1. 11. 2020

Video: https://www.fa­cebook.com/…041519­097359

1. čtení – Zj 7,2–4.9–14

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle – veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi.“

Mezizpěv – Žl 24 (23), 1–2.3–4ab.5–6 Odp.: srov. 6

To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, svět i ti, kdo jej obývají. Neboť on jej založil nad moři, upevnil ho nad proudy vod.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, kdo smí stát na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, jehož duše nebaží po marnosti.

Ten přijme požehnání od Hospodina, odměnu od Boha, svého spasitele. To je pokolení těch, kdo po něm touží, kdo hledají tvář Jakubova Boha .

2. čtení – 1 Jan 3,1–3

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý.

Zpěv před evangeliem – Mt 11,28

Aleluja. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.

Evangelium – Mt 5,1–12a

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Homilie

Drazí přátelé!

Někdy můžeme slyšet názor, že člověk má být originální a autentický. Co se tím myslí? Dnešní člověk nemá nikoho napodobovat, má být sám sebou, oblékat se jak chce, dělat co chce, milovat a nenávidět koho chce, a říkat co chce. Kdybychom k tomuto tvrzení chtěli přiřadit dnešní svátek, asi bychom museli říci, že si připomínáme nějaké podivíny z minulosti, kteří nám nemají co říci, protože nebyli originální.

Proč světci nebyli originální? Dali se ovlivnit moudrostí evangelia, a přece dnešní člověk se nechce dát ničím ovlivňovat! Uznejme však, že být originálním je přitažlivé, ale být skutečně originálním znamená vytvořit něco nového, jedinečného a smysluplného. Originalita ovšem nespočívá v tom, že se budeme např. nekonvenčně oblékat, nebo dělat nějaké okázalá provokativní gesta. V tom není žádná hloubka a smysl.

Světcům bychom křivdili, kdybychom tvrdili, že nebyli originální. Právě naopak! Byli jiní než jejich okolí, ale jejich originalita měla smysl. Jejich originalita neškodila druhým… Byla to originalita v lásce k Bohu a k bližním, byla to jedinečnost ve spolupráci s Bohem, která posouvá svět dopředu. Právě touto originalitou jsou světci pro nás přitažliví. A to nejen v čase jejich pozemského života, ale i dnes. Můžeme tedy říci, že svatí nás učí žít originálně, ale přitom hodnotně a smysluplně, protože přijali do svého života Ježíšova Blahoslavenství. To samé Pán čeká i od nás. Tehdy se staneme originálními a Bohu milými. Spojením „Bohu milý“ bychom mohli nahradit slovo „svatý“.

Tomáš, žák druhé třídy, kráčel s mámou okolo velké baziliky. Spolu do ní vstoupili a všimli se, jak za oltářem je sluncem osvícené barevné okno, na kterém byl namalovaný výjev, jak Martin podává žebrákovi plášť. Chlapec se ptal mámy, kdo je tam zobrazený a ona mu to vysvětlila. Přešel asi měsíc a na hodině náboženství jim kněz chtěl vyprávět o svatých. Nejdřív se však zeptal, zda vědí, kdo je svatý. Tehdy se přihlásil Tomáš a řekl: „Svatý je ten, skrze kterého svítí slunce.“ Kněz ho pochválil, protože odpověděl správně a moudře.

Svatí jsou ti, kteří jsou milí Bohu, skrze které svítí slunce Boží dobroty a lásky. To je originalita, to je to, co „šokuje“ svět. Takoví máme být i my! Dokázat se ztotožnit s Kristem, žít a osvojit si jeho Blahoslavenství, žít život, milý Bohu. To je pravá svatost, která se bude nosit v každé době. Člověk zamilovaný do Krista je schopen ho ukazovat i jiným.

Požehnané mezidobí vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky