Titulní stranka Aktuality ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2018 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM

ÚMYSLY SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA PRO ROK 2018 SVĚŘENÉ CELOSVĚTOVÉ SÍTI MODLITBY S PAPEŽEM

Přidáno: 3. 2. 2018

LEDEN

Evangelizační úmysl – Náboženské menšiny v Asii – aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě.

Národní úmysl – za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi.

ÚNOR

Všeobecný úmysl – „Ne“ korupci – aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.

Národní úmysl – abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

BŘEZEN

Evangelizační úmysl – Formace k duchovnímu rozlišování – aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

Národní úmysl – za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).

DUBEN

Všeobecný úmysl – Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii – aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.

Národní úmysl  – za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

KVĚTEN

Evangelizační úmysl – Za poslání laiků – aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

Národní úmysl  – za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/).

ČERVEN

Všeobecný úmysl – Sociální sítě – aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.

Národní úmysl – abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90/).

ČERVENEC

Evangelizační úmysl – Kněží v pastoraci – aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.

Národní úmysl – aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).

SRPEN

Všeobecný úmysl – Rodiny jako bohatství – aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.

Národní úmysl – za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje (srv. Žl 29/28/).

ZÁŘÍ

Všeobecný úmysl – Mladí lidé v Africe – aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.

Národní úmysl – za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti (srv. Žl 137/136/).

ŘÍJEN

Evangelizační úmysl – Poslání zasvěcených osob – aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.

Národní úmysl – za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22/).

LISTOPAD

Všeobecný úmysl – Ve službě míru a pokoje – aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

Národní úmysl – aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti (srv. Žl 115/113B/).

PROSINEC

Evangelizační úmysl – Ve službě předávání víry – aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní úmysl – aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62/).

Vatikán, 13. února 2017

František

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky