Titulní stranka Aktuality „Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.“ (Mt 8,17)

„Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.“ (Mt 8,17)

Přidáno: 16. 4. 2022

Drazí přátelé.

Velmi často zaznívá otázka, jak může milující a laskavý Bůh dopustit utrpení? Jinými slovy řečeno, když Bůh dovolí, abychom trpěli, tak nás nemiluje. Neustále se setkáváme s utrpením, které má různou podobu a vnáší do našeho života, nejistotu, smutek a pochybnost o Boží Lásce.

Proto jsou pro nás aktuální slova z knihy Exodus, kde Bůh říká Mojžíšovi: „Já jsem Bůh tvého otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův! Viděl jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel jsem jejich nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země do země úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem. Jdi tedy, já tě posílám k faraónovi, abys můj lid, syny Izraele, vyvedl z Egypta.“

V plnosti času Bůh posílá Nového Mojžíše – svého jednorozeného Syna.

Jak říká Alessandro Pronzato: „Bůh v Ježíši Kristu nepřišel odstranit lidskou bolest. Nepřišel nám přednést učenou rozpravu o utrpení. Udělal něco mnohem víc. Cosi nesmírně božské. Přišel se podělit, účastnit se, vzít na sebe bolest lidí. Kříž Ježíše Krista je znakem, je svátostí lidského utrpení, které Bůh přijímá, které si Bůh vkládá na vlastní ramena. Je tam výkřik zraněného, tragédie propuštěného s práce, je tam hlad dětí, zoufalství matek, muka nemocné rakovinou, opuštěnost starce, potupa opuštěné, chrčení umírajícího, drama svedené dívky, je tam smutek, duševní úzkost, nespavost, křivda, zklamaní z lásky… Na Kristově kříži se na nic nezapomíná.“

Kristův kříž je Boží odpovědí na náš hřích, který je příčinou našeho utrpení. V tomto Velikonočním období jsme zvláště pozváni, abychom okusili Boží moc a Boží moudrost, která nám plyne s Kristova kříže. Neboť křížem nic nekončí, ale naopak všechno teprve začíná. Pokud toto vše pochopíme, co pro nás udělal Bůh a přijmeme do svého srdce, teprve tehdy budeme schopni s plnosti srdce zpívat slavnostní Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal. Aleluja… neboť Bůh je přítomen a živ v našich dějinách.

Toto vám všem ze srdce přeji, abyste během těchto dnů znovu zažili tuto jedinečnou jistotu, že vzkříšený Kristus má opravdu moc, nás převést z břehu nejistoty a otroctví na břeh jistoty a pravé svobody. Aby nikdo z nás už ve svém utrpení nemohl říci, že je zcela sám.

Kristus vstal z mrtvých.

Požehnané Velikonoce

Žehná vám + o. Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky