Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 11. 9. 2017 do 17. 9. 2017

Oznámení v týdnu od 11. 9. 2017 do 17. 9. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

11.9. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

12.9. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Milan

13.9. Středa

11:00 pohřeb se mši svatou – Dub, + Miluška Neužilová

17:30 fatimské večeřadlo – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan Kovář

14.9. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Vojtěch Preňko a celý rod Preňků

15.9. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie a Ladislav Matouškovi, její rodiče

16.9. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

17.9. Dvacátá čtvrtá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Václav a Barbora Hauserovi, rodiče a duše v očistci

09:30 mše svatá – Lažiště, + Kateřina a Cyril Mixa, rodiče a sourozence

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za rodinu Chánovu s Chluman

I v školním roce 2017/2018 se bude vyučovat náboženství ve škole. Přihlášky na náboženství máte možnost si vyzvednout v kostele – sakristií po mší svaté, nebo na farním úřade. Vyplněné a podepsané nej-lépe oběma rodiči, prosím, odevzdejte – nejlépe v sakristií, nebo dejte do schránky na dopisy před farou ve Vlachově Březí, nebo ve škole svému třídnímu učiteli do 13. 9. 2017.

Náboženství se začne vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina o 12:00 hod. a 2. skupina o 13:00 hod. 3. skupina o14:00 V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek o 16:00 hod.

V sobotu 16. září 2017 v 10:00 hodin přijmou z rukou otce biskupa Vlastimila Kročila jáhenské svěcení v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše: Ondřej Doskočil, Michal Opatrný a Rudolf Svoboda.

Jáhen či diakon (z řec. διάκονος – diakonos, služebník, číšník) označuje pověřeného člověka, který vykonává charitativní a administrativní službu, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá liturgické texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro tento úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství.

V neděli 17. září 2017 se bude konat při všech bohoslužbách kostelní sbírka na bohoslovce. Prosím všechny lidi dobré vůle, aby při této sbírce pamatovali na hmotné potřeby spojené se studiem a přípravou bohoslovců na kněžské povolání.

Za vaše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky