Titulní stranka Aktuality 1. neděle postní

1. neděle postní

Přidáno: 22. 2. 2021

Video: https://www.fa­cebook.com/…801478­575871

1. čtení – Gn 9,8–15

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“

Mezizpěv – Žl 25,4–5ab.6+7bc.8–9

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě.

2. čtení – 1 Petr 3,18–22

Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom (duchu) šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která (tehdy byla) předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by (křest) smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a (působí to) zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.

Zpěv před evangeliem – Mt 4,4b

Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.

Evangelium – Mk 1,12–15

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

Homilie

Drazí přátelé!

Co dnes pro nás znamená napodobňovat Ježíšův půst? Papežský kazatel Raniero cardinal Cantalamessa vysvětluje, že v minulosti se jako půst chápala především zdrženlivost od jídla a pití. Dnes je tu i jiná forma – střídmost. Spočívá v tom, že se vzdáváme malých nebo větších požitků, které jsou zbytečné a někdy i škodí našemu zdraví. Takový způsob půstu je aktem solidarity s mnohými, kteří jsou chudobní. Je i protestem proti konzumní mentalitě. Ve světě, který si za cíl svého konání stanovil hledání blahobytu, je smysluplnější vzdát se něčeho, nekráčet vždy nejpohodlnější cestou, nevolit nejjednodušší řešení, nehledat vždy luxus. Jinými slovy, žít raději střídměji, než si ukládat umělé formy pokání.

Další forma půstu spočívá v utlumení toku obrazů, který k nám denně proudí. Jestliže proud obrazů neztlumíme a nepřefiltrujeme, naše fantazie a duše za krátký čas zpustnou a stanou se hromadou odpadu. Zlé obrazy, které vnímáme, v nás ihned neodumřou, ony kvasí. Mění se na přání napodobňovat to a plodným způsobem ovlivňují naši svobodu rozhodování.

Formu půstu například taktéž představuje to, že se vzdáme nadávání. Zlými slovy nejsou jen nadávky, ale i tvrdá negativní vyjádření, kterými se systematicky pokoušíme odhalit slabosti našich bližních, ale i všechno, co vzbuzuje hádky a podezření. Hluk a ruch zasáhli téměř všecko. Lidé už nejsou schopni soustředit se. Odpoutává je mnoho věcí a ztrácejí svoje síly tím, že se ženou za různými formami moderní kultury. Ale přesto existuje mnoho možností! Pokusme se o to v tomto milostivém čase navzdory mnohým překážkám! Vhodně tuto úvahu můžeme ukončit slovy A. Delpa: „Bůh, který stvořil poušť, dává vytrysknout i pramenům.“

Požehnané postní období vám všem přeji. Myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky