Titulní stranka Aktuality 2. neděle v mezidobí

2. neděle v mezidobí

Přidáno: 19. 1. 2021

Video: https://www.fa­cebook.com/…555672­870882

1. čtení – 1 Sam 3,3b-10.19

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl: „Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: „Tady jsem, volal jsi mě.“ On odpověděl: „Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi.“ Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: „Hle, tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'“ Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“ Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.

Mezizpěv – Žl 40,2+4ab.7–8a.8b-9.10

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Novou píseň vložil mi do úst, chvalozpěv našemu Bohu.

V obětních darech si nelibuješ, zato jsi mi otevřel uši. Celopaly a smírné oběti nežádáš, tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno. Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru."

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

2. čtení – 1 Kor 6,13c-15a.17–20

(Bratři!) Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za (vyskou) cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.

Zpěv před evangeliem – Srov. Jan 1,41.17b

Aleluja. Nalezli jsme Mesiáše, to je Krista. Milost a pravda přišly skrze něho. Aleluja.

Evangelium – Jan 1,35–42

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála).

Homilie

Drazí přátelé!

Představme si člověka, který hledá smysl svého života. Představme si člověka, který by se chtěl stát křesťanem. Uměli bychom mu pomoct? Nebudu se vás teď ptát, v čem by měla vaše pomoc spočívat. Zeptám se vás jinak: souhlasíte s názorem, že nejlépe by se stal křesťanem, kdyby jeden rok bydlel v nějaké křesťanské rodině? Třeba v některé křesťanské rodině z naší farnosti. A kdyby bydlel ve vaší rodině, stal by se křesťanem? Dva učedníci, Jan a Ondřej, se jen na několik hodin zdrželi v domě u Ježíše a hned se stali jeho učedníky. Slyšeli jsme, že když se Ježíš obrátil a viděl, že jdou za ním, zeptal se jich: „Co byste chtěli“? Oni mu ale odpověděli otázkou: „Mistře, kde bydlíš“? A hned následovalo Ježíšovo pozvání: „Pojďte a uvidíte“! Z tohoto prvního setkání s Ježíšem měli tak silný zážitek, že si Jan do smrti zapamatoval, že když se s Ježíšem setkali, „bylo kolem čtyř hodin odpoledne“. A Ondřej s nadšením šel za svým bratrem Šimonem, aby mu oznámil, že našli Mesiáše.

Mohli bychom i my jednat jako Ježíš a pozvat hledajícího člověka k nám, do našeho domova? Našel by v něm příkladný život jedné křesťanské rodiny? Kdyby chtěl najít Ježíše a víru v naší rodině, musel by tam objevit hodnoty, které by pro něj byli výjimečné, zvláštní, přitažlivé. Třeba by viděl, jak jednotliví členové rodiny začínají den modlitbou, vstanou o několik minut dříve, aby se mohli pomodlit. A kdyby se jich zeptal, proč to dělají, odpověděli by mu, že to je nejlepší začátek pro celý den. Kdyby byli rodiče v práci a děti ve škole, zůstal by doma sám se starými rodiči. Vyprávěli by mu o svém životě. Nenadávali by na život, neproklínali by některé lidi, kteří jim v živote uškodili, řekli by mu, že děkují Bohu za vše, co dostali a za každou pomoc, kterou jim daroval. Jistě by byl nadšený tím, jak tito lidé krásně prožívají své stáří. V podvečer by byla rodina opět spolu. Viděl by, jak si spolu vyprávějí o zážitcích, které jim přinesl den. Manžel trpělivě naslouchá manželce a ona jemu. Oba si vyprávějí také se svými dětmi. Viděl by, jak rodiče své dětí pochválí, případně poradí nebo napomenou.

U večeře by rodina mluvila se svým hostem. On by se mezi nimi u společného stolu cítil dobře, neviděl by, že někdo už netrpělivě dívá na hodiny, aby mohl zapnut televizi. Ještě mnoho jiného by objevil v životě křesťanské rodiny, co by mu pomohlo najit smysl života, najít Ježíše. Možná by si nakonec řekl: i já bych chtěl žít tak, jak žijete vy. A odešel by z domu, aby přivedl své kamarády a představil jim rodinu, ve které se setkal s Bohem, s Ježíšem. Možná si teď někdo řekne: to je jako v naší rodině; a někdo jiný řekne: to není možné, tak se prostě žít nedá. Jistěže ten, kdo se ani nepokusí, kdo nebere svoje náboženské přesvědčení vážně, kdo se nesnaží duchovní hodnoty přenášet do osobního a rodinného života, řekne: to není možné. Ve svém svědomí si teď tiše zkusme odpovědět na otázku dnešního kázání: stal by se někdo křesťanem, kdyby bydlel v naší rodině? Řekl by: Jsem šťastný, protože jsem našel rodinu, ve které žije Ježíš, rodinu, pro kterou tím největším Přítelem je Ježíš? Jestliže takovou rodinou jste právě vy, děkujte za to Bohu. Pokud ne, zkuste se zamyslet, co by se stalo, kdyby k vám, do vašeho domova, dnes někdo přišel a řekl vám, že se chce stát křesťanem, že se chce setkat s Ježíšem, a proto bude nějaký čas žít s vámi. Co byste mu nabídli, co byste mu dopověděli? „Zůstaň,“ nebo „jdi raději někam jinam.“ Ať nás dnes pronásleduje v tom dobrém slova smyslu otázka: stal by se někdo křesťanem, kdyby bydlel v naší rodině?

Požehnané nastávající týden vám všem přeji. Myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky