Titulní stranka Aktuality 3. neděle postní

3. neděle postní

Přidáno: 7. 3. 2021

Video: https://www.fa­cebook.com/…881277­450793

1. čtení – Ex 20,1–17

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Mezizpěv – Žl 19,8.9.10.11

Pane, ty máš slova věčného života.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, Hospodinův příkaz je spolehlivý, nezkušenému dává moudrost.

Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci, Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči.

Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, Hospodinovy výroky jsou pravdivé, všechny jsou spravedlivé.

Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.

2. čtení – 1 Kor 1,22–25

(Bratři!) Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

Zpěv před evangeliem – Jan 3,16

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život.

Evangelium – Jan 2,13–25

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: `Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.' Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

Homilie

Drazí přátelé!

Jak to měli vyřešeny prodavači v jeruzalémském chrámu, nevím. Ti naši asi mají rozvrh poutí, kdy už den předtím jsou schopni přijít, aby získali výhodnější místo na prodej. Už v noci rozbalí své stánky doufajíce, že se jim podaří udělat dobrý obchod. Obchod je pro ně to hlavní. I když přišli na náboženskou slavnost, na té se nezúčastní… Samozřejmě najdou se i výjimky. Namísto oslavy Boha se do popředí protlačí význam obchodování…

V evangeliích se nezmiňuje často, že by si rozzlobený Ježíš upletl nějaký bič a pak ho použil. Ale když lidé začali Boží prostor zneužívat pro své vlastní záměry, nastal čas, aby propukl Boží hněv. Vždyť chrám byl postaven jako místo setkání Boha a člověka. Měl to být posvátný prostor horlivosti člověka vůči Bohu. A člověk si z něj udělal tržiště snažíc „vydělat“ na Bohu. Měl Boží Syn shovívavě přihlížet, jak se obchodováním zneužívá zájem, který má Bůh od věčnosti o člověka a jak se člověk ztrácí sobě samému? To prudké Kristovo jednání je znakem velkého nesouhlasu s lidským chováním.

Jsme svědky, jak se v obchodech ve velkém předstihu začnou lidem připomínat vánoční a jiné svátky. V USA na jednom nákupním středisku je velikánský nápis: Shopping is good. (Nakupování je dobré.) Anglicky se Bůh řekne God. Uvědomil jsem si, že to může být i obchodnicky cílená slovní hříčka – „nakupování je božské“… Co tam po adventu, po Vánocích, co tam po smyslu půstu, po Velikonocích, po náboženských svátcích – hlavně, aby se otáčely peníze, aby lidé utráceli a získávali… Pokud se ujme a ještě více rozšíří taková mentalita, pokud ze země, místa setkání Boha s člověkem uděláme tržiště, tak možná takového rozzlobeného Ježíše zažije i další lidské pokolení…

Požehnané postní období vám všem přeji. Myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky