Titulní stranka Aktuality 3. neděle v mezidobí - Neděle Božího Slova

3. neděle v mezidobí - Neděle Božího Slova

Přidáno: 24. 1. 2021

Video: https://www.fa­cebook.com/…604396­808950

1. čtení – Jon 3,1–5.10

Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a volej tam, co ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.

Mezizpěv – Žl 25,4–5ab.6+7bc.8–9

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Pamatuj na mě ve svém milosrdenství pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě.

2. čtení – 1 Kor 7,29–31

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.

Zpěv před evangeliem – Mk 1,15

Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja.

Evangelium – Mk 1,14–20

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Homilie

Drazí přátelé!

Jednou se setkali zástupci jednotlivých řemesel a začali se mezi sebou dohadovat, které řemeslo je nejstarší. První jsme byli my – prohlásili stolaři, – protože když Noe stavěl archu, už jsme zde museli být. Musíme vám oponovat – tvrdili zedníci – když se stavěla babylonská věž, už jsme zde byli my. Nejdřív jsme my – chválili se zahradníci, – protože už v Ráji bylo potřeba starat se o květiny, a to jsme dělali my. Zdálo se, že je rozhodnuto. Tu se však přihlásili elektrikáři a s velkou jistotou řekli: První jsme tu byli my, protože když Pán Bůh řekl: Budiž světlo, my jsme už museli mít natažené kabely. Na první pohled anekdota, která zesměšňuje Písmo svaté. Čím více však nad tím vším přemýšlím, tím více jsem přesvědčený, že to není jenom vtip, ale podobenství, které skrývá obrovskou pravdu.

O co jde? O totální výsměch lidské důležitosti. Nejsme my lidé náhodou takovými „božími elektrikáři“? Nemyslíme si i my, že bez nás to nepůjde, že Pán potřebuje naše dráty a kabely, aby mohl svítit? Nepředepisujeme Bohu, jak má svítit a jak má působit jeho milost? Pane Bože, vždyť co by sis počal bez našich kabelů, bez našich projektů. Bože, takto to bude a takto budeš působit. My ti to vymyslíme, my ti to ukážeme. Nezdá se nám, že žijeme v Církvi, která je přetechnizovaná a překabelovaná? A nezdá se nám, že kdesi v zákulisí je slyšet tichý Boží smích nad touto naší lidskou důležitostí?

Zdá se, že evangelizace prvotní Církve se ubírala úplně jiným směrem. A Bůh chtěl, aby se ubírala jiným směrem. V evangeliu dnešní neděle nám připomíná důležitou věc. Za své učedníky si vybral převážně rybáře. A chtěl z nich učinit rybáře lidí. Naštěstí si nevybral elektrikáře. Elektrikáři mají všechno naplánované a vypočítané. Rybář však svoji cestu po moři nezná a pastýř nechodí jenom vychozenými pěšinami. Rybář neví, kam ho vítr zažene, a proto jde pokaždé jinou cestou. Cestou toho, který i po moři cestu vyměřil. Cestou hledaní Božích plánů.

Vyhlašujeme nevyhnutelnost rekvalifikace. Je potřeba se vrátit k rybářství. Nemůžeme, ani kdybychom moc chtěli, říkat Bohu: Ukážu ti cesty, jak máš působit. Náš rozhovor s ním má být přesně opačný. Takový jako v žalmu dnešní neděle: Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách…

Požehnané nastávající týden vám všem přeji. Myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky