Titulní stranka Aktuality SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Přidáno: 25. 12. 2020

Video: https://www.fa­cebook.com/…381205­309302

1. čtení – Iz 9,1–3.5–6

Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce; (bude vládnout) na Davidově trůně a v jeho království, aby je upevnil a utvrdil právem a spravedlností od tohoto času až navěky! Způsobí to horlivost Hospodina zástupů.

Mezizpěv – Žl 96,1–2a.2b-3.11–12.13

Odp: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den po dni jeho spásu, vypravujte mezi pohany o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech.

Radujte se, nebesa, zajásej, země, zahuč, moře a vše, co je naplňuje. Zaplesej, pole a vše, co je na něm. Tehdy se rozveselí všechny lesní stromy.

Před Hospodinem, že přichází, že přichází řídit zemi. Bude řídit svět spravedlivě, národy bude spravovat věrně.

2. čtení – Tit 2,11–14

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše. On vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků.

Zpěv před evangeliem – srov. Lk 2,10–11

Aleluja. Zvěstuji vám velikou radost: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Aleluja.

Evangelium – Lk 2,1–14

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích.“ A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.“

Homilie

Drazí přátelé!

Narození Ježíše Krista způsobilo, že v průběhu staletí vzniklo mnoho poučných vánočních legend. Jedna z nich vypráví, jak mezi pastýři, kteří první přišli k novorozenému Spasiteli, byli i Adam a Eva. I oni dlouho toužili a čekali na Spasitele. V té chvíli cítili, že nemají právo být blízko Ježíše, a tak jen stáli vedle stájí a pokorně hleděli na pastýře a jejich dary, které přinášeli. Přemýšleli, co by mohli darovat Spasiteli oni dva. Když se trochu uklidnili, se strachem a očekáváním vstoupili dovnitř. Hluboce se poklonili, jakoby prosili za odpuštění. Když je Panna Maria vyzvala, aby vstali, slzy jim zářily v jejich kajících očích. Adam se osmělil. Vytáhl ze své tašky pěkný plod, ale už nakousnutý. Bylo to ovoce ze Stromu dobra a zla, ze ztraceného ráje. Adam prosil: „Pane, odpusť mi, nemám ti co darovat, kromě hříchu.“ Maria vzala z Adamových rukou jablko a položila ho jako dar k nohám maličkého Krále – Vykupitele. Potom je Maria vyprovodila a oni se stali novými lidmi.

Tato neopakovatelná vánoční noc nás přivedla do našeho chrámu. Přivedla nás sem z různých pohnutek. Někoho z vděčnosti, někoho kvůli vánoční atmosféře v kostele, někoho ze zvědavosti a jiného s přesvědčením, že vánoční tradice je třeba zachovávat. Někdo je věřící. Někdo je nevěřící. Naše přítomnost zde má jen tehdy pravý smysl, pokud chceme i my dát Kristu nějaký dar. Legenda nás učí, že darem, z něhož by měl Ježíš největší radost, by byla opravdová kající lítost nad našimi hříchy. Nikdo z nás nemůže říct, že u sebe nemá „nakousnutá jablka“, symbol našich zlých skutků. Když se jich zřekneme, když je zde necháme, když se je budeme snažit nedělat, vstoupí pokoj do našeho života.

Požehnané a milostiplné svátky Kristova narození vám všem přeji, myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky