Titulní stranka Aktuality SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Přidáno: 3. 1. 2021

Video: https://www.fa­cebook.com/…445987­008804

1. čtení – Iz 60,1–6

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě. Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš, radostí se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje bohatství moře, poklady národů přijdou k tobě. Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.

Mezizpěv – Žl 72,1–2.7–8.10–11.12–13

Odp: Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.

Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu. Ať vládne tvému lidu spravedlivě, nestranně tvým ubohým.

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje, dokud nezanikne luna. Bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země.

Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby zaplatí daně. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.

On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se nikdo neujímá. Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život.

2. čtení – Ef 3,2–3a.5–6

(Bratři!) Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo oznámeno to tajemství. V dřívějších pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní to bylo odhaleno (z osvícení) Ducha jeho svatým apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem vnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dědická práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim platí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, (když uvěří kázání) evangelia.

Zpěv před evangeliem – Mt 2,2

Aleluja. Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme se poklonit Pánu. Aleluja.

Evangelium – Mt 2,1–12

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“ Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: `A ty, Betléme v judské zemi, nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude panovat mému izraelskému lidu.'“ Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

Homilie

Drazí přátelé!

Umět rozlišovat patří mezi schopnosti člověka. Jsou rozlišování méně a více důležité. Rozlišit kvalitu zboží v obchodě není tak důležité, jako rozlišit například jeden názor od druhého. Ale to není tak důležité, jako rozlišit například pravdu a lež. A nejhlavnější je umět rozlišit mezi Božím učením a mezi učením lidským. V duchu dnešní slavnosti bychom si mohli říct, že je třeba umět rozlišovat mezi hvězdami, které náš přivádějí ke Kristu, a mezi hvězdami, které nás od něho odvádějí. Betlémská hvězda je symbolem světla, která přivádí k Ježíšovi. Ten symbol světla má v dějinách spásy rozličné podoby. Bylo to především evangelium, které se stalo světlem pro celé národy. Je to Boží příroda, která pozdvihuje mysl člověka k Bohu. Pro jiné je takovým světlem zážitek z modlitby nebo z Eucharistie. Někdy i setkání s duchovně bohatým člověkem může být pro člověka světlem.

V posledních letech se na evropském nebi objevují i falešné hvězdy. Jejich snahou je odvést lidi od Eucharistie, od Ježíše a na konec od víry v Pána Boha. Církev má úctu před všemi náboženstvími a lidskými tužbami po Bohu. Vede však své ovce, věřící, podobně jako Mojžíš na poušti Izraelity, aby se neklaněli cizím a nepravým bohům.

První falešnou hvězdou jsou sekty. Všechny mají jeden cíl – odvést lidi od Eucharistie. Žádná sekta, ať už je agresivní nebo pozitivně zaměřena na lidi, nemá úctu k Eucharistii. Proto dnes vidíme, že mnoho slabých a zmanipulovaných katolíků odchází od oltáře. Heslem sektářů je: žádný kostel, žádné svaté přijímání, žádná Panna Maria.

Druhou falešnou hvězdou jsou Východní náboženství. Nebezpečí východních náboženství spočívá v tom, že odvádějí lidi od Krista. Oni si nedovedou představit, že by Bůh mohl navštívit zem, přebývat mezi lidmi a posvěcovat jejich život. Ježíš je pro ně nepřijatelný.

Třetí falešnou hvězdou je psychoanalýza. Je to náhrada za svátosti. Netřeba jít ke sv. zpovědi, není potřeba vyznávat své hříchy, není potřeba setkání s milosrdným Bohem. Stačí jen jedno: navštívit psychoanalytika. On ve tvém nitru udělá pořádek. Prozkoumá tvůj život alespoň do třetího pokolení. Vyznáš hříchy svých rodičů a prarodičů a psychoanalytika tě osvobodí od všech zlých skutků, slov a myšlenek. Povzbudí tě k tomu, že se nemáš trápit, protože za všechno zlé můžou tvoji předkové. Psychoanalýza odvádí člověka nejen od Eucharistie a Ježíše, ale i od Boha. Pro ni je Bohem samotný člověk.

Dnešní náboženská situace ve světě je podobná reklamám na prací prášky. Na trhu se objevují stále nové náboženské hvězdy a vyhlašují, že jim jde nejvíc o člověka a jeho štěstí. Tento útok na člověka musí mít i nějaký částečný úspěch jen proto, že člověk touží po čemsi novém, a svůj náboženský život zanedbává. Mudrce z dnešního evangelia dovedlo světlo hvězdy k Ježíšovi. Dnes mnoho falešných hvězd odvádí od Ježíše a od Betléma. Lidé hledají spásu tam, kde jí není možné najít. Prosme Boha o dar moudrosti, abychom uměli rozlišovat mezi pravými a falešnými hvězdami. „Viděli hvězdu“. Proč pouze oni, a ne tisíce jiných lidí, kteří ten večer hleděli na oblohu a obdivovali se skvoucím hvězdám? A když ji uviděli, proč pochopili její zvláštní význam, poselství Boží k nim?

„Viděli hvězdu… a šli za ní“ Protože jejich úmysl byl čistý, jejich vůle upřímná, jejich víra naprostá a pevná. Protože milovali i když ho dosud neznali, tohoto neznámého Boha, Spasitele lidí…Prosme Pána, bychom měli jasný pohled,. čistou duší, silnou vůli a lásku jakou měli tři králové

Požehnané a milostiplné svátky Kristova narození vám všem přeji. Ať vás Kristova přítomnost provází i v novém roce 2021. Myslím na vás v modlitbách a žehnám vám +

Váš duchovní otec Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky