Titulní stranka Modlitby Novéna odevzdanosti

Novéna odevzdanosti

Když budete číst tato následující slova, která nám Ježíš dává pro zkoušky našeho života, čtěme s důvěrou, že jsou určena právě pro mne. Ježíš ta slova říká přímo mně. Když se nám zdá, že Pán v loďce spí, znamená to, že v bouřích života máme jít k němu plni důvěry, abychom mu vše odevzdali a abychom očekávali pomoc od něho samého.

1.den PŘENECHEJ MI SVÉ STAROSTI

Proč se tak neustále znepokojuješ a staráš? Přenechej mi své starosti a všechno se uklidní. Vpravdě ti říkám: Každý úkon opravdové, hluboké a úplné důvěry vyvolá účinek, který požaduješ a obtížná situace se vyřeší.

„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

2.den DÍTĚ SPÍCÍ V MATČINĚ NÁRUČÍ

Odevzdat se mi neznamená nejprve se soužit, bouřit se, zoufat si a pak se teprve obrátit na mě v modlitbě plné neklidu, abych spěchal za vámi. Odevzdat se mi znamená klidně zavřít oči své duše, abych tě já sám přenesl ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náručí.

To, co působí zmatek a velmi ti škodí, je tvoje zbytečné rozumování a přemýšlení po svém, tvoje nápady a vůle poradit si sám za každou cenu s tím, co tě trápí. Co všechno bych neudělal, když se duše ve svých duchovních i hmotných potřebách obrátí na mě a s plnou důvěrou mi řekne : „Postarej se o to Ty!“

„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

3.den BUĎ VŮLE TVÁ

Ještě více by měla tvoje duše zavřít své oči a odpočívat v mé náruči!

Když se trápíte a snažíte získat mnoho milostí, obdržíte jich málo. A naopak – když je vaše modlitba tichým odevzdáním, obdržíte jich velice mnoho. V utrpení prosíte, abych vaše utrpení vzal, ale přesně podle vašich představ.

Obracíte se na mne, ale chcete, abych se přizpůsoboval já vám. Tehdy jste jako nemocní, kteří prosí lékaře o uzdravení, ale sami mu vše naordinují. Nepostupujte tak, ale modlete se, jak jsem vás naučil v modlitbě Otče náš: „Posvěť se jméno Tvé“, to znamená – buď veleben v této mé nouzi a těžkosti. „Přijď království Tvé“, to znamená, ať se vše přičiní o slávu Tvého království v nás a ve světě. „Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi“, to znamená : Ty rozhoduj v této potřebě, učiň to, co Ty pokládáš za nejlepší pro náš časný i věčný život.

Jestliže mi tedy opravdu řekneš : „Buď vůle Tvá“ anebo „ Postarej se o to Ty!“, tehdy já přijdu s celou svou všemohoucností a vyřeším i nejobtížnější situace!

„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

4.den „Ó JEŽÍŠI, ZCELA SE TI ODEVZDÁVÁM, POSTAREJ SE O VŠECHNO!“

Když vidíš, že se tvoje obtíž zvětšuje, místo aby se zmenšovala, netrap se. Opět zavři oči srdce a řekni mi s velkou důvěrou : „Buď vůle Tvá, Pane. Postarej se o to Ty“. A já ti slibuji, že se o to postarám a vložím se do té záležitosti jako lékař s celou svou božskou mocí! A bude-li třeba, udělám zázrak.

Když pak uvidíš, že se záležitost zhoršuje, neztrácej ducha, ale zavři oči své duše a opět řekni :“Postarej se o to Ty!“ A já tě ujišťuji : Já se o to postarám!

„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

5.den ZAVŘI OČI SVÉHO JÁ

Starost, zmatek, přemýšlení o důsledcích nějaké záležitosti jsou v rozporu s důvěrou v naprosté odevzdání! Je to podobný zmatek, jako když se děti domáhají, aby se matka postarala o jejich záležitosti a přitom to chtějí zařizovat samy, a tak překážejí svými nápady a vrtochy její práci. Zavřete oči svého Já a dovolte mi působit. Klidně zavřete oči a svůj vnitřní zrak nasměrujte na mě a myslete jen na přítomnost! Od myšlenek na budoucnost se odvraťte jako od pokušení! Jednoduše si ve mně odpočiňte, opřete se o mě a věřte v mou dobrotu, a já vám přísahám při své lásce, že když v takovémto postoji řeknete : „Postarej se o to Ty!“, já to zcela zařídím, potěším vás, uklidním a povedu.

„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

6.den ZÁSAH MÉ MILOSTI

A když tě budu muset vést jinou cestou, než kterou chceš ty, potom tě ponesu ve své náruči, protože neexistuje účinnějšího léku, než zásah mé milosti. Ale uvědom si jedno : Já mohu převzít všechno jen tehdy, když upřeš zrak duše pouze na mě, to znamená jen tehdy, když chceš ty sám, a kdy mi zcela důvěřuješ. Ano, když se mi zcela svěříš!

„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

7.den PRAVÁ DŮVĚRA

Když chceš vše zhodnotit, všechno vypátrat, na všechno myslet, nemůžeš spát. Důvěřuješ tak lidským silám nebo co horšího – důvěřuješ jen lidskému zásahu. To překáží plánům, které s tebou mám. Ó jak toužím po tvé skutečné důvěře. Chci ti prokázat dobrodiní. A jak velmi mě zarmucuje, když tě vidím pobouřeného a zoufalého. A o to vlastně usiluje satan: za každou cenu tě chce znepokojit, aby tě pobouřil a skryl před působením mé milosti a hodil tě napospas lidskému konání. Proto mi důvěřuj! Opři se o mě! Svěř se mi se vším! Dělám zázraky úměrné tvé důvěře s jakou se mi odevzdáš a nikoli úměrně tvým starostem. Když se nacházíš v úplné „bídě“, vylévám na tebe poklady svých milostí. Jestliže máš svoje zásoby pomoci, třeba nevelké, a staráš se, abys získal, zůstáváš v přirozeném prostoru a přenecháváš věcem přirozený průběh, kterému často překáží satan. „Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

8.den JÁ, TVŮJ BŮH, SE POSTARÁM

Žádný člověk, který uvažuje jen podle lidské logiky, neudělal zázrak, ani ne nikdo ze svatých. Božským způsobem koná ten, kdo Bohu důvěřuje!

Když vidíš, že tvoje záležitosti se komplikují, řekni se zavřenýma očima: „ Ježíši, postarej se o to Ty!“ A úplně se odvrať od svého Já., protože tvoje rozumování ti to jen komplikuje. Takto postupuj ve všech svých těžkostech. Počínejte si tak všichni a uvidíte velké, ustavičné i tiché zázraky. Zázraky, které nebudou navenek ničím senzační, ale pro vás budou velké a kromě toho budou posilovat vaši důvěru a lásku ke Mně. Já, váš Bůh se o to postarám! To vám přísahám při své lásce.

„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

9.den NEBOJ SE, JÁ SE O VŠECHNO POSTARÁM

Vždy se modli v takovém postoji a s takovou odevzdaností a budeš mít velký vnitřní pokoj a budeš sklízet plody mé lásky a to i tenkrát, když ti daruji milost oběti a lásky, která sebou nese utrpení. Zdá se ti to nemožné?

Opět zavři oči a z hloubi své duše volej : „ Ježíši, postarej se o všechno Ty!“ Neboj se, já se opravdu o všechno postarám! Pak budeš mé Jméno oslavovat tím, že se zcela ponížíš! Tvoje modlitby nemají takovou cenu,jako jediný skutek důvěrné odevzdanosti. Dobře si to uvědom: Neexistuje účinnější novéna než tato : „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, vezmi všechno do svých rukou a postarej se o všechno!“ Odevzdanost je heroická, ale zároveň ji zvládnou malé děti. To, co je pro malé děti úplně jednoduché, to je pro nás často až heroické – když se máme vzdát svých představ a přání v našich životech. Sjednoťme se proto nyní s odevzdaností Panny Marie a společně se s ní modleme: „Ať se mi stane podle Tvého slova“, vzdejme se všeho, zcela se odevzdejme!“

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky