Titulní stranka Modlitby Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za kněze

Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za kněze

LITANIE K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU ZA KNĚZE

 • Pane, smiluj se !
 • Kriste , smiluj se !
 • Pane, smiluj se !

Kriste, uslyš nás ! Kriste, vyslyš nás !

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi ! Bože Synu, Vykupiteli světa, Bože, Duchu svatý, Bože v Trojici jediný

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce nejvyššího Velekněze a pastýře

 • smiluj se nad námi !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce Krále a Božského přítele kněží

 • smiluj se nad námi !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností

 • posvěť duše a životy svých kněží !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, plné nekonečné moudrosti

 • napoj své kněze z pramenů Ducha svatého !

  Nejsvětější Srdce Ježíšovo, výhni láskou planoucí

 • zapal kněžská srdce láskou k duším !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v němž se Otci zalíbilo

 • dej, ať nitro kněží je Tvým stánkem nejmilejším !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, trpělivé a milosrdné

 • učiň všechna srdce kněží podobnými Srdci Tvému !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, sílo a oporo kněží

 • pomáhej všem kněžím v plnění povinností jejich úřadu !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, útěcho sluhů Tvého oltáře

 • dej, aby všichni kněží hledali a nacházeli své blaho jen v Tobě !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, potupami nasycené

 • posiluj své kněze, aby se potupou a pronásledováním neodvrátili od Tebe !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné

 • přiveď zpět k svému Srdci kněze, kteří se od Tebe neposlušností odvrátili !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení

 • dej, aby se všichni kněží po slavném vzkříšení sešli s dušemi sobě svěřenými !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, žehnej všem kněžím u nás i po celém světě …

 • Prosíme Tě, vyslyš nás !

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej, aby rodiče zbožně vychovávali své syny. Za největší milost a čest uznávali jejich povolání kněžské …. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej dětem a mládeži horlivé duchovní rádce jako opravdové přátele… Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ochraňuj a spas duše všech kněží na přímluvu své nejsvětější Matky, královny kněží…. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej našemu národu horlivé a neohrožené kněze na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, svatého Vojtěcha, svatého Jana Nepomuckého a svatého Jana Neumanna… Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zahrň růžemi milostí všechny kněze a misionáře na přímluvu svaté Terezie…. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, buď štěstím a odplatou všem věrným kněžím zde i na věčnosti… Vyslyš Otče, přímluvy všech našich svatých patronů, zvláště těch, kteří vynikali důstojností kněžskou

 • vyslyš je , ó , Otče !

Slyš prosby všech svatých papežů, biskupů, kněží, bohoslovců, misionářů a mučedníků, kteří již s Tebou slavně kralují na nebi

 • vyslyš je , ó , Otče !

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně se obětuješ za nás rukama svých kněží

 • smiluj se nad námi !

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně živíš duše kněží svým předrahým tělem

 • smiluj se nad námi !

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně napájíš duše kněží svou drahocennou Krví

 • smiluj se nad námi !

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého !

MODLEME SE :

Milý Pane Ježíši, prosíme Tě pro Tvou Krev prolitou za kněze a nás všechny, připoutej ke svému Božskému Srdci všechna srdce kněží ! Dej, aby svá srdce otvírali dokořán a neznali jinou lásku než Boha a nesmrtelné duše ! Nedopusť, aby zapomněli na svoji kněžskou velikost a nechali se svést tělesností. Dej, aby byli branami stále otevřenými, studnicemi plnými, aby žíznící duše nenacházely studnice vyschlé nebo zakalené a musely se v zoufalství vracet zpět do své pouště . Dej, aby kněží pevně a nadšeně věřili v Tvou nadpřirozenou pomoc a nedůvěřovali v sebe ! Dej, aby jejich slova zapalovala opravdovostí a uchvacovala vroucností ! Chraň je mluvení bez duše, která šíří vlažnost a netečnost. Nám dej milost, abychom chápali jejich nadpřirozený úkol, též nadpřirozeně. Dej, abychom viděli v činnosti kněží, přímé pokračování Tebe ,Vykupitele světa, a měli je ve velké úctě a pamatovali, že jsi řekl: „ Kdo vás slyší, mne slyší . Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Kdo mnou pohrdá, pohrdá tím, který mě poslal.“ (Lk 10,16) Milý Pane Ježíši, dej, aby se stále více věřících obětovalo za kněze. Kněží, aby vedli svěřené duše dobře a bez bázně před lidmi. Aby měli velikou sílu v boji, neboť „ jsou prioritním cílem ďáblova lovu“ a peklo vede boj především proti kněžím. Vědí, že je stádo snadnější kořistí, když je poražen a zahnán pastýř. Pohleď, Otče, jak jsou vysílení Tvoji kněží narůstajícími povinnostmi i pro malý počet kněží. Bože Všemohoucí, Ty jim můžeš dát stonásobnou sílu ! Dej, aby byla Tvá vinice u nás stále více obdělávána šlechetnými dušemi, které by se Ti nabídly za oběť a které by nesly celou tíhu této oběti. Smiluj se, milý Ježíši, a pomoz nám, abychom svými modlitbami a obětmi dovedli podpírat Tvé vyvolené sluhy a jednou na věčnosti se s nimi mohli radovat v nebesích !!! Amen

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky