Titulní stranka Život a víra Z Deníčku svaté Faustyny Kowalské

Z Deníčku svaté Faustyny Kowalské

Svatá Faustyna napsala Deníček na žádost Ježíše. Svědectví o promluvách své duše s Ježíšem zapisovala v posledních čtyřech letech svého života.

Dnes mi řekl Pán: Dcero má, rozkoši a zalíbení mé, nic mi nezabrání v tom, abych Ti uděloval milosti. Mému milosrdenství tvá ubohost nepřekáží. Má dcero napiš, že čím větší ubohost, tím větší má právo na mé milosrdenství a přesvědčuj všechny duše, aby důvěřovaly v nesmírné hlubiny mého milosrdenství, neboť je všechny toužím spasit. Pramen mého milosrdenství byl dokořán otevřen kopím na kříži pro všechny duše – nikoho jsem nevyloučil.
Dn1182

Toužím po důvěře svých tvorů, povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. Ať se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství.

Dn1059

Dnes jsem uslyšela slova: Milosti, které Ti udílím, nejsou jen pro tebe, ale i pro veliký počet duší. A ustavičně přebývám ve tvém srdci, přes ubohost, jíž jsi, se s tebou spojuji a odebírám ti tvou bídu a dávám ti své milosrdenství, v každé duši konám dílo milosrdenství, a čím větší hříšník, tím větší má právo na mé milosrdenství. Kdo důvěřuje v mé milosrdenství nezhyne, neboť všechny jeho záležitosti jsou mými záležitostmi, ale nepřátelé ztroskotají u podnože mých nohou.
Dn723

Dcero má, navždy si pamatuj, že pouze těžký hřích mě vyhání z duše, ale nic víc.

Dn1181

Nechť vkládají naději do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před ostatními mají právo na důvěru v propast mého milosrdenství. Dcero má, piš o mém milosrdenství znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu trestat, i kdyby to byl největší hříšník, jestliže se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho ve svém neproniknutelném a neprozkoumaném milosrdenství ospravedlňuji. Napiš: Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevírám nejprve dokořán dveře svého milosrdenství. Kdo nechce projít dveřmi milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti…
Dn1146

Nejvíce jsme podobni Bohu tehdy, když odpouštíme bližním.
Bůh je láska, dobrota, milosrdenství…

Každá duše, a zvláště duše řeholní, v sobě má zrcadlit mé milosrdenství.

Mé Srdce je přeplněno slitovností a milosrdenstvím pro všechny.
Srdce mé nevěsty musí být podobné mému Srdci,

z jejího srdce musí tryskat pramen mého milosrdenství pro duše, jinak se k ní nebudu znát.

Dn1148

Svátek Božího milosrdenství

Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství: první – skutkem, druhý – slovem, třetí – modlitbou. V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše ctí a oslavuje mé milosrdenství. Ano, první neděle po Velikonocích je svátkem Milosrdenství, ale musí zde být i skutek, neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic platná.

Dn742

Když mi jednou zpovědník přikázal, abych se Pána Ježíše zeptala, co znamenají ty dva paprsky na tom obrazu, odpověděla jsem – tedy dobře zeptám se Pána. Při modlitbě jsem vnitřně uslyšela tato slova: Tyto dva paprsky představují krev a vodu – světlý paprsek znázoňuje vodu, která duše ospravedlňuje, červený paprsek představuje krev, která je životem duší. Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého milosrdenství tehdy, když mé umírající Srdce bylo na kříži otevřeno kopím. Tyto paprsky chrání duše před hněvem mého Otce. Šťasten, kdo bude žít v jejich stínu, neboť ho nezasáhne spravedlivá Boží ruka. Chci, aby první neděle po Velikonocích byla svátkem Milosrdenství­. Dn299

Popros mého věrného služebníka, aby v tento den řekl celému světu o mém velikém Milosrdenství, že kdo toho dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. Lidstvo nenalezne pokoj, dokud se s důvěrou neobrátí k mému Milosrdenství­. Dn300

Toužím, aby svátek Milosrdenství, byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, zvláště pro ubohé hříšníky. Duše, která přijme v tento den svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.
Dn699

Modlitba k Božímu milosrdenství za milost obrácení

Dnes mi Ježíš řekl: Toužím, abys hlouběji poznala mou lásku, jíž mé srdce plane k duším, a pochopíš to, když budeš rozjímat o mém utrpení. Vzývej mé milosrdenství pro hříšníky, toužím po jejich spáse. Když se tuto modlitbu se zkroušeným srdcem a vírou pomodlíš za některého hříšníka, dám mu milost obrácení. Je to tato modlitbička:

Ó krvi a vodo, která jsi vytryskla ze srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti.

Dn186,187

Duše, které šíří úctu k mému milosrdenství, ochraňuji po celý život jako něžná matka své nemluvně a v hodině smrti nebudu jejich soudcem, ale milosrdným Spasitelem. V té poslední hodině nemá duše na svou obranu nic kromě mého milosrdenství, šťastná duše, která se po celý život nořila do zřídla milosrdenství, neboť ji nezasáhne má spravedlnost.
Dn1075

Ježíš na mě pohlédl a řekl: Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední naději na záchranu – Svátek mého milosrdenství. Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou na věky. Sekretářko mého milosrdenství, piš, říkej duším o mém velikém milosrdenství, neboť blízko je strašlivý den, den mé spravedlnosti­.
Dn965

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

,,Neustále se modli Korunku, kterou jsem tě naučil. Každý, kdo se ji bude modlit, dosáhne velkého milosrdenství v hodině smrti.
Kněží ji budou dávat hříšníkům jako poslední záchranu; i kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto Korunku, dosáhne u mého nekonečného milosrdenství milost. Přeji si, aby mé milosrdenství poznal celý svět; nesmírné milosti toužím dávat duším, které důvěřují mému milosrdenství. "
Dn687

Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství

Hodina Božího milosrdenství

V říjnu 1936 v Krakově doporučil Pán Ježíš uctívat ho­dinu své smrti: "Kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky. Vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu – milosrdenství zvítězilo nad spravedlnosti. Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik. Žádám o úctu k mému milosrdenství od všech tvorů, ale od tebe především, neboť tobě jsem nejhlouběji dal to tajemství poznat.
Dn1572

Křížová cesta

O třetí hodině vyprošuj mé milosrdenství zvláště hříšníkům a alespoň na chvilku se zamýšlej nad mým utrpením, zvláště nad mou opuštěností ve chvíli umíráni. Je to hodina velikého milosrdenství pro celý svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku, v tuto hodinu nic neodmítnu duši, která mě prosí pro mé utrpení…"
Dn1320

Modlitba v hodině Božího milosrdenství

Obraz Božího milosrdenství

Jeho podoba byla zjevena ve vizi, kterou měla sestra Faustina 22. února 1931 v cele Plockého kláštera. Pro tento obraz Krista jsou charakteristické dva paprsky.

Podávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet pro milosti k prameni milosrdenství. Tou nádobou je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti, řekl Pán Ježíš sestře Faustyně. (Dn 327) Prostřednictvím tohoto obrazu budu duším udílet mnoho milostí. Proto ať je všem přístupný. (Dn 570) Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu.
Dn 48

Modlitba sv. Faustyny o milost prokazování milosrdenství bližním

Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane, kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho nekonečné milosrdenství, pronikne skrze mé srdce a mou duši na bližní.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči, abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to, co je v duších bližních pěkné, a přinášela jim pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby můj sluch byl milosrdný, abych se skláněla k potřebám bližních, aby mé uši nebyly lhostejné k bolestem a nářkům bližních.

Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila špatně, ale pro každého měla slovo útěchy a odpuštění.

Pomoz mi, Pane, aby mé ruce byly milosrdné a plné dobrých skutků, abych dokázala činit bližním jen dobro a sama přijímala těžší a hrubší práce.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé nohy, abych vždy spěchala bližním na pomoc a ovládala svou ochablost a únavu. Mým skutečným odpočinkem je sloužit bližním.

Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu. Budu jednat upřímně dokonce i s těmi, o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé milosrdenství odpočine, Pane můj. (…) Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty můžeš všechno. (Deníček 163)

Další položky

RSS | mapa stránekna začátek stránky