Titulní stranka Život a víra Z dopisů svatého otce Pia z Pietrelciny

Z dopisů svatého otce Pia z Pietrelciny

12. března 1913 P.Agostinovi da San Marco in Lamis, Epistolario I, str. 341

Poslyšte, můj otče, spravedlivé stížnosti našeho přesladkého Ježíše: ,,Jak nesmírnou nevděčností se odplácí má láska k lidem! Byl bych mnohem méně urážen, pokud bych je méně miloval. Můj Otec už je nechce dále snášet. Já bych je rád přestal milovat, ale …( na tomto místě se Ježíš odmlčel a vzdychal, posléze začal znovu hovořit). Ach! Mé srdce je stvořeno pro lásku! Někteří lidé si nedávají žádnou práci s tím, aby se pokusili zvítězit nad pokušeními, ba dokonce nacházejí zalíbení v páchání nepravostí. Duše, které miluji více než ostatní, když jsou vystaveny zkoušce, ode mne odpadají. Ve dne v noci přebývám v kostelích. Mnozí se však nestarají o Svátost oltářní a jsou k této Svátosti lásky lhostejní. Mé srdce je často opomíjeno a mnohé moje láska nezajímá.To vše je příčinou mého zármutku. Můj dům se pro mnohé stal místem zábavné podívané. To platí dokonce i o mých služebnících, na něž jsem vždy shlížel se zalíbením a které jsem miloval. Právě oni by měli těšit mé srdce, které je přeplněno hořkostmi. Oni by mi měli pomáhat v díle vykoupení duší, ale ve skutečnosti…Kdo by tomu dokázal uvěřit?! Právě od svých služebníků musím přijímat projevy nevděku. Chovají se dokonce tak, jako by mě neznali. Vidím můj synu mnohé z nich…( zde se zastavil, svíralo se mu hrdlo a vydával vzdechy, zakryl si tvář , aby nebylo vidět, jak pláče), jak mě pokrytecky zrazují, přistupují ke svatokrádežnému přijímání, pošlapávají osvícení a posily, které jim ustavičně posílám…"

Můj otče, jakou bolest mi působí to, když vidím Ježíše plakat! Už jste to zakusil?

Ježíš dodal:,,Můj synu, potřebuji oběti, abych dokázal zastavit spravedlivý hněv svého Otce. Obnov rozhodnutí, že se mi budeš cele obětovat. a konej to bez ustání."

Můj otče, opětovně jsem vykonal obřad obětování celého mého života. Jestliže je ve mně nějaký smutek, pak vyplývá z toho, že nazírám Boha v bolestech. Pokud se Vám to podaří, vyhledávejte duše, které se nabídnou Pánu jako oběť za hříšníky. Ježíš Vám v tom bude pomáhat.

Modlitba otce Pia

Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji Tvou přítomnost, abych na Tebe nezapomněl.
Ty dobře víš, jak snadno Tě opouštím. Zůstaň se mnou, Pane, neboť jsem slabý a potřebuji Tvou sílu, abych nepadal tak často.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť Ty jsi můj život a bez Tebe mi chybí horlivost. Zůstaň se mnou, Pane,neboť Ty jsi mé světlo a bez Tebe se topím v temnotách.

Zůstaň se mnou, Pane, abys mi ukázal svou vůli. Zůstaň se mnou, Pane, abych slyšel Tvůj hlas a následoval Tě. Zůstaň se mnou, Pane, neboť velmi toužím milovat Tě a být ve Tvé společnosti.

Zůstaň se mnou, Pane, chceš-li, abych Ti byl věrný. Zůstaň se mnou, Pane, neboť má duše, ač ubohá, touží být pro Tebe místem útěchy a hnízdem lásky.

Zůstaň se mnou, Pane, neboť se připozdívá a den se nachýlil – můj život plyne a blíží se smrt, soud a věčnost. Je třeba občerstvit síly, abych nezůstal stát na cestě. K tomu potřebuji Tebe.

Růženec Otce Pia

Další položky

RSS | mapa stránekna začátek stránky