Titulní stranka Modlitby K Svatému Josefu po Růžencové Pobožnosti

K Svatému Josefu po Růžencové Pobožnosti

  • K: Oroduj za nás, svatý Josefe
  • L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
  • K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni.

Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu.

Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.

Starostlivý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti.

Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství.

Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. ¨

  • L: Amen.

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky