Titulní stranka Modlitby Růženec Otce Pia

Růženec Otce Pia

Obětovaný Nejsvětější Trojici a Nejsvětější Panně Marii, Matce Boží a Matce naší.

1. Úvod

Obětujeme za celý svět:

S celým nebem, ve jménu celého lidstva a za celé lidstvo, s dušemi v očistci a za duše v očistci. A kolikrát se modlím, ať tolikrát jsem schopný(á) spoléhat se na Boží milosrdenství každou modlitbou, i když na to nemyslím.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

Přijď, ó Duchu přesvatý, vylej na nás bohaté paprsky svého světla! Přijď, nebeský Otče, dárce darů přemnohých, osviť naše srdce!

Anebo: Milovaný Ježíši, Ty jsi plný Ducha svatého, Ty jediný jsi Synem Božím. Vylej na nás Ducha Svatého se svými sedmi dary a dvanácti plody, aby nás opustil zlý duch.

2. Začátek:

Věřím (credo) …, Sláva Otci …, Otče náš … 3× Zdrávas Maria … (s úvodními tajemstvími), Sláva Otci …

3. Na každém zrnku desátku:

 • 1× Otče náš …
 • 1× Zdrávas Maria … (s tajemstvím) potom dále: … svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší amen.
 • 1× Sláva Otci …
 • 1× Ó, Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme

4. Po každém desátku:

Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Nejsvětější a Nejčistší Trojice a Eucharistické Srdce Pána Ježíše, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, s jejími bolestmi a slzami.

Milovaný, dobrý Otče Pio, pros za nás a modli se s námi! Žehnej nás a celý svět!

O, Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

5. Na konec:

Věčný Otče, obětujeme sebe i celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na věčnost a tuto modlitbu, tuto oběť za všechny lidi!

 • Bolestný růženec Otce Pia má nejvíce zásluh. Nyní jsme ho povinni častěji obětovat za celý svět.
 • Skrze každé slovo při růženci Otce Pia bude jedna duše obrácená (nebo dostane výstrahu při smrti), a jedna duše bude vysvobozena.

Přísliby Růžence Otce Pia

pro ty, kteří se tento růženec denně modlí – daný omilostněné duši 19.4.1970 při hrobu otce PIA.

Nejsvětější Panna z Karmelu:

Moje děti, přicházím jako Ježíšova a Vaše Matka. Uvažujte nad příslibem lásky, který dám všem, kteří se modlí s opravdovou zbožností tento svatý růženec s 50-ti Otčenáši a 50-ti Zdrávasy, 50 Sláva Otci a 50 Ó Maria, bez poskvrny …

 1. Dám jim plnou pomoc mojí milosti a pomoc vzhledem na moje děti
 2. Dovedu je blíže k Nejsvětější Svátosti, kde je přítomný můj Boží Syn.
 3. Dám jim velkou lítost nad jejich hříchy.
 4. Dám jim lásku, že jim budou odpuštěny všechny hříchy nynějšího života.
 5. Dosáhnu brzké obrácení členů rodiny.
 6. Seznámím je s cvičením pro jejich všechny bratry.
 7. Ti, kteří se denně modlí tento růženec, mohou očekávat dobrou hodinu smrti. Budou ochráněni od zlého a při opuštění tohoto světa přejdou do života v nebi.
 8. Bude jim a celé rodině dána bohatá láska.
 9. Těm, kteří zemřou a půjdou do očistce, říkám, že již příští den je vysvobodím
 10. Všem, kteří se modlí tento růženec, slibuji, že i pro jejich blízké příbuzné dám rychlejší vysvobození z očistcového ohně
 11. Před smrtí je budu předem varovat, aby mohli odejít s přijetím svatých svátostí.
 12. Před smrtí budou mít zjevení mého Syna i moje, vaší Matky
 13. Obdaruji pokojem města i národy, kde se ke cti Nejsvětější Trojice i mojí, vaší milující Matky, denně budou modlit tento růženec.
 14. Všem, kteří se modlí tento růženec, celý jejich život přikryji svým pláštěm, pod kterým budou bezpečni.
 15. Všem, kteří se modlí a chtějí se dát pod ochranu mého Srdce, dám lásku, že budou zbaveni nebo uchráněni trestu.
 16. Kdo se tento růženec modlí z lásky, dostane milost, že zemře v sobotu a pro jednoho člena rodiny je jistá záchrana. Žehnám vás.
 17. Příslib (daný jedné německé omilostněné duši):

......Skrze každé slovo při růženci Otce PIA bude jedna duše obrácená (nebo dostane výstrahu při smrti), a jedna duše bude vysvobozena.

Pán Ježíš – 28.4.1970 – skrze tuto omilostněnou duši hovoří:

"Moje děti, můžete si představit radost, jakou pociťuje moje Srdce, když se modlíte tento růženec Otce PIA, neboť on znamená velkou oběť. Když se ho modlíte, děláte to za ty, kteří se nemodlí, za ty, kteří bloudí a urážejí moje Nejsvětější Srdce, z kterého pro všechny plyne slitování. O kolik víc se modlíte, o tolik víc hříšníků se vrátí. Proto přinášejte víc obětí k mojí Božské Tváři! Tím víc osob se se mnou sblíží v Eucharistii, kde se vám daruji pro vaše vykoupení.

Moje děti, tento růženec je pevným znakem stálého spojení s Nejsvětější Trojicí, se mnou a též s vaší Nejsvětější Matkou. Kdo se ho modlí, ať ví, že jde přímo k Nejsvětější Trojici a k Panně Marii, vaší Matce, obklopené sbory andělů.

To znamená, že voláte ke všem nebeským Mocnostem – proto dostáváte větší milosti.

Panna Maria – Růže duchovní – o růženci Otce Pia:

"Růženec Otce PIA je tak potřebný, jako ještě nikdy. Rozšiřujte ho a získávejte nové ctitele! Duševní potřeba je tak velká na zemi, že už jen modlitbou možno oddálit tresty. Já jsem stále s Vámi a modlím se. Ty, kteří se modlí růženec Otce PIA , vezmu pod svůj plášť. Prostřednictvím tohoto růžence získáte mnoho milostí. Vaše Matka se dívá na vás, a ti, kteří se ho modlí, budou blízko při Božím trůně při Spasitelovi i při mně. Nebojte se! Slibuji Vám svoji ochotu. A vy stupňujte svoje modlitby.

Pán Ježíš – hovoří 15.11.1973 k vi­zionářce skupiny:

Především přizvukuji všem modlitebním skupinám ve Španělsku a za hranicemi, modlete se růženec pokání … Chci modlitební skupiny s pravým kajícím smýšlením, i když zůstanou v každé skupině jen dvě osoby.Ti, kteří se pokorně modlí růženec Otce PIA, budou mít ducha poznávání

Slibujeme všem modlitebním skupinám, které se modlí kající růženec, zvláštní vedení ve dnech temnoty. Hle, kajícím růžencem se prokazuje Nejsvětější Trojici a též Matce Boží, odprošení. Padesátkrát se opakuje „Otče náš, který jsi na nebesích!“ Víte, co to znamená? To, že váš nebeský Otec, který je v nebi, rozvírá svou náruč, otvírá své uši a s láskou vám naslouchá, neboť ho 50-krát vzýváte. Jak velký je tedy tento růženec! Ale dnešní lidé nemají čas už na modlení. Na nic podobného nemají čas, ale mají čas na mnohé světské věci. Tu stojím uprostřed vás se slzami v očích a s krvácejícím Srdcem …!

Vzpomínejte na tento 15. listopad, jako na den, ve kterém váš Spasitel sestoupil na toto Palmar de Troya, plakal a krvácel., aby se kající růženec stal povinným ve všech modlitebních skupinách."

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky