Titulní stranka Modlitby Růženec Otce Pia

Růženec Otce Pia

Obětovaný Nejsvětější Trojici a Nejsvětější Panně Marii, Matce Boží a Matce naší.

1. Úvod

Obětujeme za celý svět:

S celým nebem, ve jménu celého lidstva a za celé lidstvo, s dušemi v očistci a za duše v očistci. A kolikrát se modlím, ať tolikrát jsem schopný(á) spoléhat se na Boží milosrdenství každou modlitbou, i když na to nemyslím.

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.

Přijď, ó Duchu přesvatý, vylej na nás bohaté paprsky svého světla! Přijď, nebeský Otče, dárce darů přemnohých, osviť naše srdce!

Anebo: Milovaný Ježíši, Ty jsi plný Ducha svatého, Ty jediný jsi Synem Božím. Vylej na nás Ducha Svatého se svými sedmi dary a dvanácti plody, aby nás opustil zlý duch.

2. Začátek:

Věřím (credo) …, Sláva Otci …, Otče náš … 3× Zdrávas Maria … (s úvodními tajemstvími), Sláva Otci …

3. Na každém zrnku desátku:

 • 1× Otče náš …
 • 1× Zdrávas Maria … (s tajemstvím) potom dále: … svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší amen.
 • 1× Sláva Otci …
 • 1× Ó, Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme

4. Po každém desátku:

Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Nejsvětější a Nejčistší Trojice a Eucharistické Srdce Pána Ježíše, skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, s jejími bolestmi a slzami.

Milovaný, dobrý Otče Pio, pros za nás a modli se s námi! Žehnej nás a celý svět!

O, Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

5. Na konec:

Věčný Otče, obětujeme sebe i celý svět Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na věčnost a tuto modlitbu, tuto oběť za všechny lidi!

 • Bolestný růženec Otce Pia má nejvíce zásluh, proto je potřebné ho častěji obětovat za celý svět.
 • Skrze každé slovo při růženci Otce Pia bude jedna duše obrácená (nebo dostane výstrahu při smrti), a jedna duše bude vysvobozena.

Přísliby Růžence Otce Pia

Nejsvětější Panna z Karmelu:

Moje děti, přicházím jako Ježíšova a Vaše Matka. Uvažujte nad příslibem lásky, který dám všem, kteří se modlí s opravdovou zbožností tento svatý růženec s 50-ti Otčenáši a 50-ti Zdrávasy, 50 Sláva Otci a 50 Ó Maria, bez poskvrny …

 1. Dám jim plnou pomoc mojí milosti a pomoc vzhledem na moje děti
 2. Dovedu je blíže k Nejsvětější Svátosti, kde je přítomný můj Boží Syn.
 3. Dám jim velkou lítost nad jejich hříchy.
 4. Dám jim lásku, že jim budou odpuštěny všechny hříchy nynějšího života.
 5. Dosáhnu brzké obrácení členů rodiny.
 6. Seznámím je s cvičením pro jejich všechny bratry.
 7. Ti, kteří se denně modlí tento růženec, mohou očekávat dobrou hodinu smrti. Budou ochráněni od zlého a při opuštění tohoto světa přejdou do života v nebi.
 8. Bude jim a celé rodině dána bohatá láska.
 9. Těm, kteří zemřou a půjdou do očistce, říkám, že již příští den je vysvobodím
 10. Všem, kteří se modlí tento růženec, slibuji, že i pro jejich blízké příbuzné dám rychlejší vysvobození z očistcového ohně
 11. Před smrtí je budu předem varovat, aby mohli odejít s přijetím svatých svátostí.
 12. Před smrtí budou mít zjevení mého Syna i moje, vaší Matky
 13. Obdaruji pokojem města i národy, kde se ke cti Nejsvětější Trojice i mojí, vaší milující Matky, denně budou modlit tento růženec.
 14. Všem, kteří se modlí tento růženec, celý jejich život přikryji svým pláštěm, pod kterým budou bezpečni.
 15. Všem, kteří se modlí a chtějí se dát pod ochranu mého Srdce, dám lásku, že budou zbaveni nebo uchráněni trestu.
 16. Kdo se tento růženec modlí z lásky, dostane milost, že zemře v sobotu a pro jednoho člena rodiny je jistá záchrana.

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky