Titulní stranka Modlitby Modlitba v hodině Božího milosrdenství

Modlitba v hodině Božího milosrdenství

Pane Ježíši, prosím, abys přijal mou modlitbu i přímluvy mých patronů, svatých a božích andělů. Milosrdný Ježíši, smiluj se pro své utrpení nade mnou a vyslyš mé prosby. Obětující se Ježíši, který jsi trpěl smrtelnou úzkostí v zahradě Getsemanské, Ježíši za naše hříchy potící se krví, posmívaný, bičovaný, trním korunovaný, na kříž přibitý, s bolestí opuštěnosti a osamocení umírající, lituji všech svých hříchů, které byly příčinou tvého nesmírného utrpení a prosím o Tvé milosrdenství pro naši rodinu, přátele, příbuzné a pro všechny hříšníky, zvláště pro ty, kteří Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Milosrdný Ježíši, obrať všechny, kdo v Tebe nevěří, aby poznali Tvou lásku a skrze Tvé nekonečné milosrdenství byli spaseni. Ó krvi a vodo, která jsi vytryskla ze Srdce Ježíšova jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti. Milosrdný Ježíši daruj milost obrácení hříšníkům, kteří setrvávají ve hříchu. Pomoz nám, abychom se očistili ode všech hříchů a upřímně jich litovali, aby nám svaté přijímání bylo posilou a požehnáním. Prosím, abychom byli zdraví. Milosrdný Ježíši, smiluj se pro své utrpení, uzdrav naše nemocné a obrať naše nepřátele. Ochraňuj nás ode všeho zlého, provázej nás a žehnej nám. Amen

Akt /úkon/ odevzdání světa Božímu milosrdenství

Bože, milosrdný Otče, který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku a vylil jsi ji na nás v Duchu svatém, Utěšiteli, svěřujeme ti dnes určení světa a každého člověka. Skloň se nad námi, hříšníky, uzdrav naši slabost, osvoboď nás od každého zla, dej, aby všichni obyvatelé země zakusili tvé milosrdenství, aby v tobě, Bože jediný v Trojici, nacházeli vždy pramen naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a vzkříšení tvého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu! Amen. /Jan Pavel II./

Hodina Božího milosrdenství

Modlitba k Božímu milosrdenství o milost obrácení

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky