Titulní stranka Modlitby Smrtelná úzkost v zahradě Getsemane

Smrtelná úzkost v zahradě Getsemane

Požehnaný Ježíši, který z přemíry své lásky, abys přemohl tvrdost našich srdcí, vyléváš proud milostí na ty, kdo rozjímají o Tvém utrpení v zahradě Getsemane, prosím Tě: pomoz mé duši a mému srdci, abych často – alespoň jednou za den – se vmyslel do tvé nejtrpčí smrtelné úzkosti v zahradě Oliv a v soužití co největším se s Tebou sjednotil. (Ó) Obětí požehnaný Ježíši, který jsi oné noci vzal na sebe nesmírné břemeno našich hříchů a dokonale jsi je odčinil, popřej mi tu převelikou milost dokonalé lítosti lásky nad mými nesčetnými hříchy, za něž jsi se potil krví. (Ó) Křížem požehnaný Ježíši, pro svůj přemocný boj v zahradě Getsemane mi dopřej konečné vítězství nad pokušeními, zvláště nad těmi, kterým jsem nejvíc vystaven. (Ó) Utrpením požehnaný Ježíši, pro svůj smrtelný zápas – nám tak nepochopitelný a nevýslovný – v noci zrady a nejtrpčí úzkosti duše – osviť mě, abych poznával a plnil Tvou vůli a dej, abych co nejvíce stále myslel na Tvůj strašný zápas a uvažoval, jak jsi vítězně přestál, aby se splnila nikoliv Tvá, nýbrž Otcova vůle. Buď požehnán, Ježíši, za všechny vzdechy oné svaté a za všechny slzy, které jsi prolil. Buď požehnán, Ježíši, za krvavý pot a smrtelný zápas, který jsi vytrpěl láskyplně v naprosté opuštěnosti a nepochopitelné samotě. Buď požehnán, nejsladší, avšak nezměrnou trpkostí naplněný Ježíši, za svoji modlitbu, která tak hluboce lidsky a božsky vytryskla z Tvého, smrtelným zápasem se chvějícího Srdce. Věčný Otče, obětuji Ti všechny minulé, přítomné i budoucí Oběti mešní v sjednocení s krvavou smrtelnou úzkostí Kristovou v zahradě Getsemane. Nejsvětější Trojice, dej, ať se rozšíří po celém světě znalost a tím i láska k smrtelné úzkosti Ježíše na hoře Olivové. Dopřej, požehnaný Ježíši, aby všichni, kdo o Tvém umučení uvažují, pamatovali na Tvé utrpení v zahradě, aby podle Tvého příkladu se dobře modlili, naučili se vítězně bojovat, aby Tě směli navěky chválit v nebesích. Amen.

Zaslíbení, které Kristus Pán dal P. Piovi:

Z mého Srdce stále vycházejí naléhavá volání lásky. Je to volání, které se šíří a zasáhne také ty, kteří mne slyšet nechtějí a proto si mne také nevšímají. Mluvím však vnitřně ke všem, všem posílám své volání, protože je miluji. Kdo zná zákon lásky, nediví se, že nemohu přestat klepat na srdce těch, kteří mi odporují a kteří mne svým odmítáním takřka nutí, abych znova opětoval své láskyplné pozvání.

Pohleď, co nabízím za trochu tvé lásky:

1. Odpuštění všech hříchů a jistotu spásy duše v hodinu smrti těm, kteří nejméně jednou denně s láskou a úctou vzpomenou na mou smrtelnou úzkost.

2.Dokonalou a trvalou lítost těm, kteří dají sloužit mši sv. ke cti mého utrpení v zahradě Getsemane.

3. Úspěch v duševních záležitostech těm, kteří jiným vštípí lásku k mým olivetským utrpením.

Abych vám dokázal, že chci prolomit hráz svého Srdce a vylít z něj proudy milostí, slibuji těm, kteří rozšiřují uctívání mých getsemanských utrpení tyto tři milosti:

  1. Úplné a konečné vítězství v nejtěžších zkouškách, kterým se musí podrobit.
  2. Přímou moc vysvobozovat duše z očistce.
  3. Veliká osvícení a sílu v plnění mé vůle.

Všechny tyto drahocenné dary dám určitě těm, kteří denně s láskou a účastí si připomínají mou nezměrnou úzkost na Olivetské hoře.

Pán Ježíš se potí krví na Olivetské hoře

Další modlitby

RSS | mapa stránekna začátek stránky